Et spørsmål som sjelden stilles, er hvorvidt det virkelig er anledning til å erklære seg inhabil.

Problemstillingen kan fortone seg irrelevant – vi er vant til å tenke at litt ekstra varsomhet er et gode når man skal treffe beslutninger som angår andre.

I noen tilfelle ser det ut til at personer i beslutningsposisjoner melder seg inhabile av forsiktighetsgrunner, enten deres makt knytter seg til et styreverv, et kommunalt organ eller en høyere myndighet.

Cecilie Wetlesen Borge
Cecilie Wetlesen Borge

Lovavdelingens ulike habilitetsvurderinger av enkeltpersoner i regjeringen, embetsverket og domstolene understreker at vurderingen er kompleks og ikke noe man skal ta lett på. Tilsvarende skal man ikke erklære seg inhabil for å være på den sikre siden. Motperspektivet er nemlig dette: Når man har fått en stilling eller et verv, plikter man å utføre de oppgaver som følger med. Man kan ikke uten videre trekke seg fra prosessen og plikten fordi saken gjelder en bekjent eller tidligere samarbeidspartner.

I slike sammenhenger sikres «checks and balances» av omgivelsenes kjennskap til den relasjonen som kunne være problematisk dersom den var holdt skjult.

Åpenhet om relasjoner er derfor et velegnet verktøy for tillit.

Personlig lurer jeg for eksempel på om Økokrimsjef Pål Lønseth egentlig er inhabil i relasjonen til Anniken Huitfeldt. De er tidligere kolleger som har samarbeidet tett, men foreligger det særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans uhildethet i spørsmål om å åpne etterforskning mot henne eller hennes mann?

Gitt at Lønseth tok den endelige beslutningen om å etterforske Borten Moe, er det en mulighet for at hans egenerklærte inhabilitet kan medføre forskjellsbehandling. Det er tenkelig dersom Lønseths stedfortreder vurderer etterforskningsspørsmålet annerledes enn Lønseth; altså at de to kollegene Lønseth og Svae-Grotli hadde ulik oppfatning av om Borten Moe skulle granskes, og Lønseth avgjorde spørsmålet i egenskap av å være sjef.

Etterforskningen av Borten Moe er opplyst å ha to grunnlag: Behov for tillit til at kjøp og salg av aksjer skjer i et velfungerende verdipapirmarked, og tillit til vårt demokratiske system.

Huitfeldts kritikkverdige forhold er åpenbart ikke identisk, men dersom det er likt i kjernen som begrunnet etterforskning av Borten Moe, vil likhet for loven tilsi at også Huitfeldt/Flems forhold skal etterforskes.

Nå har Lønseth erklært seg inhabil og kan ikke delta i vurderingen. Selv om Økokrim har kompetente ressurser og gode rutiner for kvalitetssikring, er det ikke utenkelig at det internt i Økokrim er faglig ulike syn på om det var riktig eller nødvendig å åpne etterforskning av Borten Moe. Beslutningen bar et visst preg av å ville være på den sikre siden, og for å gi allmennheten trygghet for at han går fri fordi han ikke har begått noe straffbart.

En slik forsikring overfor allmennheten kan være relevant også i Huitfeldts tilfelle, men man kan stille seg spørsmål om Økokrims oppgave er å etterforske for å trygge allmennheten på at det virkelig ikke var noe å etterforske.

I en mer dagligdags situasjon kan inhabilitet og fratreden endre utfallet av styresaker og kommunale vedtak. Dersom det ikke var grunnlag for inhabilitet, har habilitetsfeilvurderingen påvirket sakens utfall. I forvaltningen kan det være ugyldighetsgrunn, i næringslivet kan det tenkes å utgjøre ansvarsgrunnlag for styremedlemmer.

I 2010 fikk DNB forelegg fra Økokrim for systemsvikt og de to innsidesiktede slapp følger. Tilsvarende kunne kanskje Økokrim etterforske om regjeringen har hatt tilstrekkelige systemer, eller om det er en systemisk feil som har muliggjort problemene for flere av regjeringens medlemmer.

Det er ikke utenkelig at de enkelte statsrådene har fått mindre bevisstgjøring og støtte enn de har trengt for å vurdere egen habilitet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.