Klimaendringene forandrer naturens premisser for menneskelig aktivitet. Temperatur påvirker næringstilgang og endrer hvor viktige gyte- og fiskeområder befinner seg. Endring i værsystemer påvirker vindressursene som definerer gunstige områder for havvind. Hvordan møter vi behovet for etablering av permanent infrastruktur samtidig som raske endringer i klima og økosystem forandrer rammebetingelsene?

Det er godt kjent at forflytning av marine arter er betinget av temperaturer. Menneskeskapte klimaendringer forsterker naturlige variasjoner og blant annet hval, makrell, sild og skrei endrer utbredelsesområdene nordover. Dukker man ned i fangststatistikken til Norges Råfisklag ser man at tyngdepunktet for landinger av torsk på få år har flyttet seg fra Lofoten til Vest-Finnmark. Dette er bare begynnelsen av en storskala forskyvning av marine arter som også innebærer at nye arter etablerer seg i norske farvann.

Klimaendringene fører med seg varmere, våtere og villere vær og vil påvirke hvor det er best å plassere havvind-anlegg. Uten å ta høyde for framtidens klima kan vi risikere å lage løsninger for sameksistens mellom ulike næringer som har kort holdbarhet.

For å forvalte de norske havområdene og ressursene der på best mulig måte, må vi være enige om havets tilstand. Sist uke kom et oppdatert faglig grunnlag for forvaltningsplanene for havområdene. Til neste år legger regjeringen fram forvaltningsplanene for norske havområder. Forvaltningsplanene rulleres hvert fjerde år og skal fange opp klimautviklingen slik den har vært og mulige effekter av denne. Dette påvirker såkalte «særlig verdifulle og sårbare områder» (SVO) og tilstanden i disse er en premissleverandør for næringsaktivitet.

Gjennom de siste oppdateringene har vi sett at SVO-er fjernes, nye foreslås og grenser justeres. Ifølge forskningen vil de raske klimaendringene og virkningene av disse i norske havområder fortsette. Vi må regne med at særlige verdifulle og sårbare områder i framtiden vil ligge på andre steder og ha andre egenskaper enn i dag. Derfor vil vi være tjent med å ta inn forventede konsekvenser av klimaendringer i sine beslutningsprosesser, spesielt ved etablering av fast infrastruktur som har lang levetid.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.