For at verdens første klimanøytrale prosessindustrianlegg skal settes i drift om knappe 15 år i Norge, kreves det et betydelig løft innen forskning, innovasjon og pilotering.

Prosessindustrien er en av Norges tre største eksportnæringer med om lag 130 milliarder kroner i eksportverdi. Industrien er etablert over hele landet, fra Lindesnes i sør til Tana i nord, og den skaper store ringvirkninger i en rekke lokalsamfunn.

Produktene fra norsk prosessindustri inngår i komplekse globale verdikjeder, og norske selskaper som Borregaard, Elkem, Hydro og Yara er viktige leverandører til bærekraftig matproduksjon og grønne produkter som elbiler, vindturbiner, solceller og batterier – alle markeder med betydelig vekstpotensial. Norsk prosessindustri er bygget på vannkraft, og er karbon- og energieffektiv sammenlignet med sine konkurrenter.

Vi har med andre ord etablert komparative fortrinn som gjør at vi ikke bare kan sikre, men også øke, prosessindustriens bidrag til norsk verdiskaping. Med norsk prosessindustris ledende internasjonale posisjoner kan vi med de rette forutsetningene doble eksportverdien til over 300 milliarder innen 2030, ifølge hovedrapporten til Prosess21, som ble lagt frem i februar – et resultat av et omfattende kunnskapsgrunnlag basert på 15 ekspertgrupperapporter hvor over 1200 personer i over 300 organisasjoner har vært involvert i nærmere tre år.

Norsk prosessindustri er avgjørende for at vi skal nå målene i Parisavtalen og lykkes med omstillingen til lavutslippssamfunnet. I takt med at petroleumsinntektene gradvis vil falle, er norsk økonomi også avhengig av at norsk prosessindustri og annen norsk fastlandsindustri lykkes i å bygge verdikjeder i Norge med økende sysselsetting. Norsk økonomi er avhengig av at prosessindustrien lykkes, noe Eksportkreditts nylig publiserte eksportmelding med all tydelighet viste gjennom en bekymringsfull utvikling i norsk handelsbalanse.

IEAs anbefalinger gjennom veikartet «Net Zero by 2050, A Roadmap for the Global Energy Sector» har fått betydelig oppmerksomhet i Norge grunnet begrensningen i fortsatt leteaktivitet. Vi bør imidlertid ikke la dette overskygge det rapporten konkluderer om hvordan landbasert industri er en forutsetning for å realisere nullutslippssamfunnet. IEA konkluderer, i likhet med Prosess21, at med dagens fart er veien til å lykkes fortsatt for lang. Begge rapporter understreker hvilken betydelig forskningsinnsats, innovasjon, pilotering og industribygging som må til.

Skal norsk prosessindustri være karbonnøytral innen 2050, må teknologi og løsninger være demonstrert i fullskala innen 2030. Det er snart bare ni år unna, og kun fem år etter dette må løsningene rulles ut. I industrisykler er vi kun én syklus fra 2050.

Å si at vi og resten av verden har dårlig tid, er en kraftig underdrivelse.

Oversatt til norske forhold ser vi at vi leder an på forskning, men vi har utfordringer på innovasjon og industrialisering. For at vi skal bygge grønn industri, må vi starte med overordnede mål og effekter som skal nås, bygge på komparative fortrinn og samskape i partnerskap med European Green Deal.

Vi må satse ulikt til hva vi har gjort det foregående tiåret. Innsatsen må balansere mellom å få effekt av eksisterende forskningsresultater og forske frem nye relevante innovasjoner. Dette innebærer økt konsentrasjon om industrialisering. Vi kommer heller ikke unna at både investeringsnivået og risikovilligheten må økes – både i industrien og i virkemidlene.

Dersom vi tør satse, kan områder som batterier, karbonfangst, og hydrogen og ammoniakk, sammen med videreutvikling og spesialisering av andre eksisterende produkter og områder av prosessindustrien, bidra til både klimaomstilling nasjonalt og globalt, og skape nye, grønne arbeidsplasser. Hverken klima eller norsk handelsbalanse har råd til at vi ikke gjør det som skal til for å gire opp omstillingen av både industrien og virkemidlene. Da kan verdens første klimanøytrale prosessindustri se dagens lys i industrinasjonen Norge.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.