I mitt innlegg i DN den 12. desember uttrykte jeg bekymring for klimaeffekten av planene for en norsk industri for produksjon av biodiesel. I et svar i DN 19. desember konkluderte rådgiver Ida Aarø i Norges Skogeierforbund med at bioenergi fra «skog alltid vil være mer klimavennlig enn fossilt».

Hun hevder at hennes konklusjon er i samsvar med råd fra FNs klimapanel og mener det ville være «klokt og mindre forvirrende for folk flest om også SSB la klimapanelets vurderinger til grunn.»

Her bidrar rådgiveren i Skogeierforbundet til å spre misforståelser. Klimapanelet konkluderer på ingen måte med at bioenergi fra «skog alltid er mer klimavennlig enn fossilt».

Hvis man leser i klimapanelets rapporter, vil man tvert imot se at de er oppmerksom på de mange problemene knyttet til bruk av bioenergi fra skog. Og klimapanelets rapporter utgjør selvsagt et viktig grunnlag for min forskning. Men i mitt innlegg la jeg dessuten vekt på at de europeiske vitenskapsakademiene (EASAC) gjentatte ganger har uttrykt at den omfattende satsingen på trevirke som energikilde øker klimaproblemet i stedet for å redusere det.

Senest samme dag som mitt innlegg sto på trykk i DN, gjentok EASAC sin advarsel.

Aarø har ellers rett i at i flere scenarioer fra FNs klimapanel er det mye bioenergi. Men hun misforstår når hun tror at det automatisk betyr at slike scenarioer til syvende og sist bør bli forsøkt realisert.

Spørsmålet er hvor omfattende bruk av bioenergi man kan få til på en bærekraftig måte. Her er det kommet mye forskning de senere årene som tyder på at det er et langt mer begrenset potensial for bærekraftig bioenergi enn det man tidligere ofte har lagt til grunn.

I mitt innlegg skrev jeg at dersom bioenergi ble laget av rester fra skogindustrien som ellers ikke ville hatt noen anvendelse, ville alt vært vel og bra. Bjørn Eidem, prosjektleder i Ruralis, følger i sitt innlegg i DN 20. desember opp akkurat dette og skriver: «I de norske biodieselprosjektene er det jo nettopp slikt avfall som skal brukes.»

Her er vi ved et avgjørende punkt i diskusjonen. Men problemet er nok dessverre at Bjørn Eidem er urealistisk. Det er nemlig ikke slik at det finnes store mengder rester fra skogindustrien som i dag ikke anvendes til noe. Her snakker vi om verdifulle ressurser som allerede brukes til en rekke formål.

Nøkkelspørsmålet er hva som skjer hvis store, norske aktører går inn i dette markedet og øker etterspørselen etter disse ressursene ytterligere.

Et hovedpoeng i mitt innlegg var at den internasjonale bioenergisatsingen gir et raskt ekspanderende internasjonalt marked for nettopp rester fra skogindustrien og for lavkvalitets trevirke mer generelt. Dette gir økt hugst mange steder på kloden.

Det er i et slikt perspektiv jeg advarer mot konsekvensene av satsingen på biodiesel i Norge.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.