Nylig gikk høringsfristen for NVEs forslag til endringer i nettleiestrukturen ut. Vi stiller oss spørrende til enkelte av endringene direktoratet tar til orde for, og vi er bekymret for at mangelfulle vurderinger har ledet til gale konklusjoner om hva som bør gjøres for å unngå at nettleien ikke skal utgjøre en unødvendig barriere for utvikling av ladeinfrastruktur.

Det bakenforliggende utgangspunkt er enkelt: Norge står overfor en storstilt elektrifisering av transportsektoren, og myndighetene har tydelige ambisjoner om å øke andelen nullutslippsbiler på norske veier. Dette skaper et stort og voksende behov for et bedre ladetilbud der folk ferdes.

Det er hverken økonomisk rasjonelt eller ønsket fra politisk nivå at utbyggingen av hurtigladenettverket i Norge skal skje i offentlig regi. Man må derfor sørge for at rammebetingelsene utformes slik at det blir interessant for private aktører å utvikle et godt ladetilbud. Private aktører er avhengig av utsikter til positiv inntjening, og dette henger nært sammen med hvilke rammer myndighetene fastsetter for nettselskapenes prismodeller.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) konkluderer selv med at de foreslåtte endringene i liten grad vil ha betydning for nettleien for hurtigladetilbud med høy brukstid. For ladetilbud med lav brukstid anslås det en nedgang i nettleien. Våre simuleringer basert på innhentede tall fra ulike operatører i det norske lademarkedet, viser at NVEs vurderinger må nyanseres vesentlig:

  • Våre beregninger viser at nettleien i mange tilfeller vil gå opp for hurtigladestasjoner med høy brukstid. Disse er ofte, men langt fra alltid, plassert i bynære områder.
  • NVEs forslag vil slå positivt ut for hurtigladestasjoner med lav brukstid. Det er samtidig risiko for at nettleien vil gå opp for ladere med tilsvarende bruksprofil i områder med stort innslag av fritidsboliger.

Vi har vanskelig for å tro at NVE ønsker å kortslutte det pågående arbeidet med å elektrifisere transportsektoren. Vi har også forståelse for at endringer i etterspørsel og bruksformål over tid vil sette strømnettet under press, og at dette gjør det aktuelt å tilpasse prisstrukturen for nettleie. Samtidig står våre medlemmer innen bensinstasjonsbransjen midt i tidenes omstilling i det grønne skiftet. Skal næringen ta spranget fra bensinstasjoner til energistasjoner fullt ut, må det være forretningsmessig interessant å investere i et bedre ladetilbud.

NVEs forslag til endringer bærer preg av at man i liten grad har etterprøvd egne konklusjoner gjennom bruk av faktiske tall.

En tydelig forutsetning for at Olje- og energidepartementet skal gi sin støtte til NVEs forslag, bør være at omleggingen til ny nettleiestruktur ikke skal medføre økt nettleie for hurtigladetilbud uavhengig av brukstid. Vår vurdering er at dette lar seg løse uten at det går på bekostning av hensynet til økonomisk effektivitet ved utbygging, utnyttelse og drift av nettinfrastrukturen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.