«Mangfold bør etterstrebes i den grad det hever kvalitet og øker kunstnerisk frihet», skriver Eva Grinde i DN 17. januar. Det vil nok mange si seg enig i.

Kvalitet i kunsten og frihet for kunstnerne står i kjernen av Kulturrådets samfunnsoppdrag, også når vi nå jobber for å øke mangfoldet i norsk kultursektor. Kulturrådet har fått i oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet å være nasjonal koordinator mangfoldet i kultursektoren. Oppdraget er en konsekvens av kulturmeldingen fra 2018, der ett av de kulturpolitiske målene er å sikre et fritt og uavhengig kulturliv som «skaper og formidler et kulturtilbud som blir opplevd som relevant, og som representerer befolkningen».

Som koordinator skal vi frembringe kunnskap og mobilisere til handling. Det gjør vi blant annet gjennom å samle inn kunnskap. Vi vet at det finnes mange som opplever at de ikke slipper til i norsk kunst- og kulturliv, og som dermed mangler den kunstneriske friheten vi er opptatt av å styrke. Det innebærer at det kan finnes god og viktig kunst som samfunnet går glipp av. Vi vil ha de beste kunstnerne, de mest nyskapende kunstuttrykkene. Da må vi lete overalt.

Det er dette vi mener når vi sier at mangfold er en forutsetning for kvalitet. Eva Grinde gjør en feilkobling når hun tror vi skal «flytte kriteriene bort fra individuelle prestasjoner til at gruppetilhørighet blir et kriterium i seg selv». Diskusjonen handler nemlig ikke om hvilke vurderingskriterier som skal ligge til grunn i en søknadsbehandling, men om å sikre at alle kunstnere har lik mulighet til å komme seg inn i søknadsbunken i de hele tatt.

Det prøver Kulturrådet å gjøre noe med, gjennom blant annet kommunikasjon, dialog med feltet, kompetansehevende tiltak og utvikling og deling av kunnskap.

Mangfold er ikke et problem vi skal løse eller en kvote vi skal fylle. Økt mangfold gir økt kvalitet, fordi det innebærer at flere kunstuttrykk slipper til. Og fordi den kunstneriske friheten må gjelde for alle – ikke bare for de som nyter godt av den allerede.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.