For å sikre en forsvarlig behandling har vi kjøreregler for hvordan man går frem når man vil ha støtte over statsbudsjettet.

Dersom Stortinget skal finansiere driftsutgifter for en ekstern organisasjon, vil dette være en helt ny type oppgave for Stortinget.

Tone Wilhelmsen Trøen
Tone Wilhelmsen Trøen (Foto: Vidar Ruud)

Stortingets oppdrag i henhold til Alfred Nobels testamente og statuttene for Nobel-stiftelsen er begrenset til å oppnevne medlemmer til Nobelkomiteen. Ansvaret for å sikre finansieringen av Nobels fredspris og drift av Det Norske Nobelinstitutt har siden prisens begynnelse ligget hos Nobelstiftelsen i Stockholm.

Det ligger ikke noe i statuttene som tilsier at Stortinget har et ansvar for finansiering av Nobels fredspris og Nobelinstituttet, herunder bygningen.

Les også Berit Reiss-Andersens innlegg: Nobelkomiteen og Stortinget

Dersom Stortinget skal påta seg en nytt ansvar reiser dette flere viktige problemstillinger:

  • Nødvendig uavhengighetsdebatt

Diskusjonen om uavhengighet fra Stortinget er like langvarig som historien om prisen, og den fortjener også offentlighetens lys. Med betydelig økonomisk støtte vil det være naturlig å diskutere prinsipielle spørsmål om uavhengighet.

  • Et spørsmål om prioritering

Mange organisasjoner og aktører vil oppleve at akkurat de er i en særstilling og at deres sak er ekstra viktig og støtteverdig. Også en viktig institusjon som Nobelinstituttet må underlegges budsjettprioritering. Det finnes ikke offentlig finansiering som ikke må det.

Med betydelig økonomisk støtte vil det være naturlig å diskutere prinsipielle spørsmål om uavhengighet

En betydelig driftsstøtte til Nobelinstituttet kan ikke ut fra historiske grunner eller på grunn av særlig nasjonal betydning skje isolert.

  • System for tilskuddsforvaltning

Et eventuelt offentlig tilskudd til Nobelinstituttet vil også kreve en nærmere vurdering av system og prinsipper for tilskuddsforvaltning. Heller ikke Nobelkomiteen kan innvilges et offentlig stort driftstilskudd uten et klart system for tilskuddsforvaltning. Det innebærer blant annet et system for å følge opp at bruken av midlene er effektiv.

  • Råd for fremgangsmåte

Stortingets presidentskap har ikke mottatt noen formell søknad om driftsstøtte, og har heller ikke konkludert med at Nobelinstituttet ikke skal få slik støtte. Vi har rådet Nobelkomiteen til å forholde seg til eksisterende fremgangsmåter for å fremme politiske saker.

Det grunnleggende i denne saken er om det er politisk støtte for den i Stortinget. Presidentskapet har derfor veiledet Nobelkomiteen om å ta direkte kontakt med partigruppene på Stortinget for å orientere om sin økonomiske situasjon.

Rent praktisk kan saken komme inn i de politiske budsjettforhandlingene, for eksempel i forbindelse med statsbudsjettet eller ved at det fremmes et representantforslag i Stortinget.

En annen mulighet er å ta opp utfordringene med et departement, og at det eventuelt kommer et forslag fra regjeringen til Stortinget. Det vises til at saken blant annet dreier seg om ivaretagelse av en fredet bygning.

Stortingets presidentskap ønsker en bred offentlig og politisk diskusjon om en eventuell finansiering av Nobelkomiteens bygning i Oslo velkommen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.