«Skrekk-rapport: Sist i verden. Ikke noe annet land i den vestlige verden eller blant de fremvoksende økonomier kommer dårligere ut enn Norge», skriver Dagbladet om utviklingen i norsk eksport. Jeg deler bekymringen for utviklingen i norsk eksport. Men er det hold i Dagbladets dramatiske konklusjon?

Iselin Nybø
Iselin Nybø

Denne uken publiserte Menon en ny rapport om utviklingen i norsk eksport. Rapporten er finansiert av LO, NHO og Eksportkreditt, og har fått Dagbladet til å slå eksport-alarm. Er det grunnlag for det?

Hva er det egentlig Menon-rapporten viser? Og hvor meningsfullt er en eksport-konkurranse mellom land?

Menon-rapporten forsøker å gi en beskrivelse av hvorfor norsk utenrikshandel er viktig, og hvordan utenrikshandelen har utviklet seg de siste årene. Etter min oppfatning er rapporten solid, og den drøfter viktige sider ved utviklingen i norsk økonomi. Man kan imidlertid diskutere om våre naboland har opplevd en mye sterkere vekst i eksporten enn oss.

En sammenligning i faste priser, som Menon benytter, underkjenner at prisutviklingen på norske eksportvarer har vært god siden 2000. Vi får bedre betalt for samme eksportvolum. Veksten i norsk fastlandseksport har økt 119 prosent siden 2000, mot 128 prosent i Danmark. Med andre ord ingen dramatisk forskjell.

Hva er viktig for velferden i et land?

Vi er særlig opptatt av den samlede verdiskapingen og sysselsettingen. Når eksporten vokser saktere i Norge enn i andre land, er vi da på jumboplass i en konkurranse om velferd og økonomisk utvikling?

Som Menon påpeker, bærer diskusjonen om norsk eksport ofte preg av misforståelser. Det er riktig at utenrikshandelen er viktig for Norge, men det er ikke grunnlag for å konkludere med at Norge er på jumboplass når det gjelder velferdsnivå. Nå henges norsk næringsliv ut som lite konkurransedyktig på bakgrunn av disse tallene. Da er det debatten som har tatt feil retning.

Det som er mest interessant å diskutere, er hvordan vi kan legge til rette for å videreutvikle et produktivt og verdiskapende næringsliv. Konkurranse fra utenlandske bedrifter gjør norske bedrifter mer skjerpet og effektive, og dermed også mer konkurransedyktige i internasjonale markeder.

Størst mulig eksport er ikke et mål i seg selv

Konkurransen foregår både i våre eksportmarkeder og i våre hjemmemarkeder. Bedriftene tilegner seg kunnskap, teknologi og kompetanse i prosessen. Det øker produktiviteten og verdiskapingen her hjemme.

Størst mulig eksport er ikke et mål i seg selv. Det finnes eksempler på land med høy eksport og lav verdiskaping per innbygger, for eksempel en del land med høye mineralforekomster. Bør de heies på som vinnere i en eksportkonkurranse?

Mitt andre poeng er at regjeringen ikke kan vedta høyere eksport over statsbudsjettet, som enkelte synes å mene. Det er næringslivet som eksporterer. Det er de nye gode ideene, næringslivet og eksportbedriftene som sitter med nøkkelen. Staten kan på sin side bidra med å senke tekniske, regulatoriske og kulturelle hindringer i det internasjonale markedet, og skape gode rammebetingelser for verdiskaping.

Jeg er glad for engasjementet rundt eksport, og deler en bekymring for at eksportveksten har falt noe de siste årene, men jeg mener samtidig det ikke er grunnlag for Dagbladets svartmaling. Handelsbalansen alene gir oss bare en del av det store bildet. Alt i alt står det ikke dårlig til med norsk eksport. Mange norske bedrifter står klare til å satse.

Sammenslåingen av Giek og Eksportkreditt 1. juli er et viktig steg. Virkemidlene må koordineres bedre for å støtte opp om næringslivets egne satsinger på markeder og eksportmuligheter. I den nye enheten, Eksportstrategirådet, skal næringslivet involveres mye mer i arbeidet med å utvikle eksportvirkemidlene, og får en hånd på rattet når virkemiddelaktørene foretar sine prioriteringer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.