NHOs syn på boligbeskatning har fått mye oppmerksomhet den siste uken. I lørdagens DN er Henning Lauridsen i Eiendom Norge svært kritisk til at NHO i sitt høringssvar til Torvik-utvalget støtter en gradvis reduksjon i skattefordelene for egen bolig og fritidseiendom.

Vårt syn på dette er imidlertid ikke nytt. Tvert imot er dette synet fremmet offentlig ved flere anledninger tidligere.

NHOs overordnede skatteposisjon er at det samlede skattetrykket må reduseres, av hensyn til norske bedrifters konkurransesituasjon. Særlig må eierbeskatningen reduseres. I tillegg mener vi at skattesystemet – for et gitt skattenivå – innrettes slik at det i minst mulig grad hemmer verdiskapingen.

Øystein Dørum
Øystein Dørum (Foto: Kristine Nyborg)

Det norske skattesystemer er i all hovedsak godt utformet, men skattefavoriseringen av bolig relativt til andre investeringer er en systemmessig svakhet. Dette er en rekke fagøkonomer og internasjonale organisasjoner som IMF og OECD enige med oss i.

OECD peker på at Norge er et av landene der skattefordelene for bolig er mest omfattende.

Lauridsen mener at den norske boligmodellen bidrar til lav ulikhet. Der er vi uenige. Skattefordelene for egen bolig ble opprinnelig innført for å legge til rette for at flest mulig kunne eie sin egen bolig. Det har lykkes godt. Norge har høy andel selveide boliger. Men skattefordelene bidrar til høy kjøpekraft i boligmarkedet og høye boligpriser, særlig i de store byene.

Dette har hevet terskelen for førstegangskjøpere. Normale lønnsinntekter rekker bare til en svært lav andel av boligene i Oslo.

Slik bidrar faktisk skattefordelene til å svekke selveierlinjen. Og de som leier har ikke de samme skattefordelene som de som eier. Dermed bidrar skattefordelene til økte forskjeller mellom de innen- og utenfor boligmarkedet.

Vi har forståelse for at mange – også internt i NHO-fellesskapet – er bekymret for konsekvensene av økt skatt på bolig. Boliginvesteringer skaper næringsaktivitet. Torvik-utvalget foretok ikke en tilstrekkelig grundig vurdering av dette.

Derfor la vi også i vårt høringssvar vekt på at konsekvensene av en skatteendring må vurderes nærmere. Videre la vi vekt på forutsigbarhet for både de som skal inn i boligmarkedet og de som allerede eier. Vi understrekte at det er viktig for skattyterne som har gjort sine boliginvesteringer under gjeldende skatteregler, at endringene innføres over lang tid og fortrinnsvis er bredt politisk forankret for å sikre mest mulig stabile, forutsigbare regler.

Lauridsen hevder at NHO argumenterer for at skattenivået bør økes. Det gjør vi selvfølgelig ikke. For NHO er det en soleklar forutsetning at inntektene fra økt skatt på bolig benyttes til å redusere andre skatter og avgifter.

Vi er enige med Lauridsen i at dokumentavgiften er en uheldig skatt, som bør fjernes dersom skatt på bolig for øvrig økes. I tillegg må andre skatter som er mer hemmende for økonomisk vekst, reduseres. Da kan resultatet bli et mer effektivt skattesystem for et gitt skattenivå. Et skattesystem som for enkeltpersoner forhåpentlig gjør det like gunstig å investere i næringsvirksomhet som i bolig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.