Vi som jobber med skatt i Simployer får tusenvis av spørsmål knyttet til pendlerstatus, merutgifter, boliger og reiser i løpet av et år – og svarer etter beste evne. Det er ikke alltid så lett å gi et fasitsvar eller håndtere alt korrekt.

Akkurat det kjenner muligens to av våre statsmakter på for tiden. Det kan vel heller ikke utelukkes at den tredje må kobles på etter hvert.

Espen Øren
Espen Øren

I flere år har vi ventet på en forenkling av pendlerreglene. Grensene mellom yrkesopphold og pendleropphold, samt yrkesreiser, arbeidsreiser og besøksreiser (pendlerreiser) kan være vanskelige å tegne. Det ble ytterligere aktualisert da dekning av mat under enkelte pendleropphold ble skattepliktig i 2018.

Hovedregelen er klar og er den samme som vi kjenner til fra andre deler av skatteretten: Man må ha merutgifter til kost, losji og reiser fordi man på grunn av arbeidet må bo utenfor sitt skattemessige hjem.

Legg merke til at det er et nødvendighetsvilkår her, nemlig at man bo borte fra hjemmet, og at man i den forbindelse pådrar seg merutgifter. Det betyr at en pendler:

  • må bo så langt fra arbeidsstedet at det ikke er praktisk mulig å dagpendle, og
  • må ha utgifter til bolig på hjemstedet.

Man må bo minst 100 km fra arbeidsstedet for at ikke dagpendling skal være praktisk mulig, i henhold til normal ligningspraksis.

Når reisetiden ikke overstiger det som er vanlig for mange dagpendlere, må det spesielle forhold til for å få godkjent pendlerstatus. Det kan være yrkesmessige forhold, svekket helse eller høy alder.

At skattyter i en viss utstrekning har uregelmessig arbeidstid eller lange dager, er ikke nok. Det fremkommer i en dom fra Heggen og Frøland tingrett (Utv. 2003 s. 360), samt et vedtak fra Skatteklagenemnda i 2019.

Hvis en arbeidstager bare har én arbeidsgiver og ett arbeidssted, og dette medfører at vedkommende må bo utenfor hjemmet, anses oppholdet normalt som pendleropphold fra første dag, uavhengig av arbeidsoppholdets lengde.

Er det praktisk mulig å dagpendle, skal skattyter beskattes for boligen på arbeidsstedet

Det samme gjelder ved flere arbeidssteder, og for eksempel om en arbeidstager har en varig ordning med to arbeidsdager i uken ved et kontor på hjemstedet og tre arbeidsdager i uken ved et annet kontor og overnatter utenfor hjemmet.

Hvis arbeidstager har ett vanlig arbeidssted og blir sendt ut på enkeltstående, kortvarige reiser, er oppholdet utenfor hjemmet et yrkesopphold.

Skatteetaten legger til grunn at opphold på mer enn et halvt år på samme sted som oftest skal anses som pendling fra første dag. Er oppholdet under et halvt år, må tilfellet vurderes konkret.

Andre vilkår gjelder for vurderingen av om reisene mellom hjemstedet og den andre boligen skal anses som yrkesreise, arbeidsreise eller besøksreise.

Besøksreiser er reiser mellom hjem og pendlersted når arbeidstageren skal returnere til arbeidsstedet og reisen hovedsakelig har private formål. Har skattyter et yrkesopphold med overnatting, vil reise hjem og tilbake i en helg også være en yrkesreise, selv om skattyter ikke utfører arbeid på hjemstedet. Her har vi i Simployer tolket «en helg» som «én helg», altså at det i utgangspunktet vil være snakk om en besøksreise hvis man i to eller flere helger reiser hjem og tilbake.

Dette er et lite stykke unna vurderingen av selve oppholdet, som altså normalt må være lengre enn seks måneder for å være et pendleropphold.

Vurderingen av oppholdet og reisene får konsekvenser for den skattemessige behandlingen av utgifter til reise, kost og losji, enten skattyter får utgiftene dekket av sin arbeidsgiver eller dekker dem selv om krever fradrag i skattemeldingen.

  • Er det praktisk mulig å dagpendle, skal skattyter beskattes for boligen på arbeidsstedet, selv om vedkommende har utgifter til bolig på hjemstedet.
  • Hvis reisene mellom arbeidssted og hjemsted er besøksreiser, kan det kun gis godtgjørelse inntil 1,56 kroner per km (kr 0,76 ved mer enn 50.000 km) uten å trekke skatt, sammenlignet med 3,50 kroner ved yrkesreiser.
  • Pendlere som kan lage mat selv, og for eksempel bor i brakker, må skattlegges for evt. dekning av utgifter til mat. Det slipper de hvis det anses som et yrkesopphold.
  • Ved yrkesopphold kan man dekke utgifter til parkering på flyplassen skattefritt, det kan man ikke ved et pendleropphold.
  • Det er fradrag for moms ved yrkesopphold, mens det for pendleropphold er store begrensninger.

Vi i Simployer har flere ganger ytret et ønske om forenkling av pendlerreglene. I mange bransjer er vurderingene rundt pendling vanskelige, fordi man har uregelmessige arbeidsoppdrag, flere arbeidssteder og gjerne yrkesreiser inne i et pendleropphold. For innrapportering i a-meldingen finnes det et utall av forskjellige inntektsbeskrivelser, hver med sine krav til spesifikasjoner og tilleggsinformasjon.

Reglene som gjelder i dag er gjerne formidlet gjennom en vag juridisk hjemmel, gjerne en hovedregel, og eksempler som for de fleste ikke passer med egne reiser og opphold.

I lys av den siste tidens saker i mediene kan det være på tide å lage et regelverk som stiller klare krav til boligtyper, reiseavstander, varighet og besøkshyppighet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.