Nicolai Tangen stilte til et intervju i BBC-programmet «Hardtalk» 29. november, i kraft av sin rolle som leder for Nbim – Norges Bank Investment Management – og dermed det norske Oljefondet. Programleder Stephen Sackur presset Tangen med spørsmål om privat bruk av Cayman og Jersey til skatteformål, med henvisning til fondets forpliktelser på området skatt og åpenhet.

Tangens svar etterlot et uklart inntrykk av Nbims grenser for hva som er skatteetisk akseptert.

Kristine Sævold
Kristine Sævold

NBIM-sjefen gikk i 2020 fra å lede et britisk hedgefond selskap, Ako Capital med etableringer på Cayman, til å styre verdens største offentlig eide fond som er investert i mer enn 9000 selskaper. Fondet har fått internasjonal oppmerksomhet for å sette norm for hva som er etisk forsvarlig adferd for selskaper og investorer. Skatteetiske vurderinger som kommer fra Nbim har derfor potensielt store ringvirkninger. Det er derfor sentralt å forstå signalene som utgår fra Nbim (som vi påpekte i DN 20. august).

På spørsmål om egen bruk av skatteparadiser, og om skatteomgåelse er etisk forsvarlig, svarte Tangen:

«Well, there was never any tax avoidance, and we used the same structure as most people who live in the UK do.»

På spørsmål om Tangen fortsatt mener det er greit å bruke steder som Cayman og Jersey til å redusere skatt, svarte han med å vise til at det var en helt alminnelig praksis da fondet ble satt opp i 2005, og at det var etterspurt av deres amerikanske klienter.

Begrunnelsen som ble gitt var som følger:

«That is the easiest thing to avoid what is called a double taxation, and that’s what we did.»

Oppsummert tilsier denne måten å argumentere på at det er legitimt å bruke steder som Cayman, fordi det er helt vanlig bransjestandard som ivaretar klienters etterspørsel etter å unngå dobbel beskatning – altså å bli ilagt skatt av to stater for samme inntekt.

Premissene i uttalelsene reiser særlig to spørsmål som ikke ble tatt opp i intervjuet.

  • For det første: Hvilken konkret dobbelbeskatningssituasjon referer Nbim-sjefen til her?

Tangen beskrev hvordan han selv genererte egen inntekt til et Ako-fond i Storbritannia. Hvorfor kunne ikke hans amerikanske kunder gjøre det samme? Ville ikke de da ha vært beskyttet mot dobbel beskatning via skatteavtalen mellom Storbritannia og USA?

Amerikanske eiere måtte vel da betale kildeskatt til Storbritannia som de kunne trekke fra dersom utbyttet ble hjemført til USA?

Det kan innvendes at det finnes tilfeller som vil utløse dobbel beskatning, og at det derfor er enklere å anvende et tredjeland. I så fall: Er det et så sterkt argument at det alene slår ut alle andre argumenter mot slike plasseringer som for eksempeløkt global ulikhet?

En annen mulighet er at den egentlige grunnen til Cayman-plasseringen er at den ikke utløste skatt i det hele tatt dersom kundene i USA ikke hjemførte inntekten – investorene kan jo velge å reinvestere, forbruke ute, eller avvente skatteamnesti.

Altså kan det heller være snakk om en dobbel ikke-beskatning: ikke skatt til Storbritannia, der fondet reelt sett ble drevet fra, og ikke skatt til USA, der investorene investerte fra.

  • For det andre: Selv om bruk av Cayman er en helt vanlig bransjestandard – for velstående – er det i seg selv et argument som legitimerer praksisen?

Det er ikke så lenge siden det var bransjestandard å akseptere barnearbeid, og man kunne få skattefradrag for utgifter til korrupsjon. Verden forandrer seg. Ny kunnskap tilsier at stater mister betydelige summer blant annet som et resultat av nevnte bransjestandard.

En ny rapport som kom i november fra organisasjonen Tax Justice Network som jobber for skatterettsferdighet viser at stater årlig mister til sammen 483 milliarder dollar til omgåelser av skatt blant selskaper og unndragelser av private formuer. Det tilsvarer tre vaksinedoser til alle verdens innbyggere.

I tillegg kommer tap som ikke kan måles på grunn av skjulte finansstrømmer, skjult eierskap og skattekonkurranse, som driver skattenivåene ned globalt. Britiske oversjøiske territorier (inkludert Cayman), Nederland, Luxembourg og Sveits er landene som bidrar mest til denne utviklingen.

Videre viste Tangen til fondets forventningsdokument på skatt og åpenhet. Dokumentet er fondets svar fra 2017 på en henstilling fra Stortinget om at fondet må ha en skatteetisk tilnærming som ikke bryter med norsk støtte til internasjonale tiltak. Arbeidet utgår fra OECD, og er motivert av at politikere siden 1990-tallet er blitt gradvis klar over at de mister demokratisk kontroll med internasjonalt orienterte aktører og egne skattebaser.

Tangen understreket betydningen av at selskapene Oljefondet er investert i betaler skatt der inntekten er opptjent i tråd med forventningsdokumentet. Det er grunn til å spørre hvilke verdier som genereres på Cayman som legitimerer et mellomliggende selskap på Cayman i en økonomisk relasjon som gjelder amerikanske investorer og et britisk hedgefond.

Det er nettopp denne formen for «juridisk shopping» som er i ferd med å ødelegge skattesystemene.

Hundre års erfaring etter at de første moderne skattesystemene ble etablert har vist at hver gang politikere lukker et smutthull, etableres nye. Med økt økonomisk integrasjon, ny teknologi og kreative skatteplanleggere, kan ikke lenger ansvaret hvile alene på politikere. Selskapsaktører må ansvarliggjøres dersom det i realiteten skal være mulig å sikre staters skatteinntekter.

I den konteksten er det uheldig at Nbim fremstår som uklar på området skatt og åpenhet.

Kristine Sævold fikk den norske historiske forenings (HIFO) Fritt Ord stipend i 2013 for sin masteravhandling ved UiB om Finansdepartementets tilnærming til skatteparadiser etter 1970, forsker nå på skatteparadisenes historie fra 1960-tallet.

Verden forandrer seg. Ny kunnskap tilsier at stater mister betydelige summer blant annet som et resultat av nevnte bransjestandard

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.