Personer som mottar utbytte fra utenlandske aksjer og børsnoterte fond (ETF-er) risikerer dobbeltbeskatning av mottatt utbytte på fondskonto og aksjesparekonto. Nordnet har hatt flere møter med Skatteetaten hvor vi har påpekt urettferdigheten.

Her er forslag til løsning – en løsning som ligger på bordet hos Finansdepartementet.

Anders Skar
Anders Skar (Foto: Øyvind Elvsborg)

Veksten i antall nordmenn som sparer i aksjer og fond har vært voldsom de siste årene, mye grunnet pandemien, lave renter og sterke aksjemarkeder. Også innføringen av aksjesparekonto har gjort sparing enklere og mer attraktivt. Det er mer enn fem år siden ordningen aksjesparekonto så dagens lys, og det er fremdeles hull i skattereglene for utenlandsk utbytte.

Tommy Dilling
Tommy Dilling (Foto: Privat)

Det samme gjelder for fondskonto, som også blir kalt investeringskonto eller kapitalforsikring.

La oss starte med å forklare hva kildeskatt på utbytte er: De fleste selskaper betaler en andel av årets overskudd til sine aksjonærer i form av utbytte. Dersom et selskap hører hjemme i utlandet, er det et generelt prinsipp at utbyttet kommer til beskatning – kildeskatt – der utbyttet anses opparbeidet – i kildestaten.

Bjørn Erik Sættem
Bjørn Erik Sættem

Skattesatsen som trekkes i kildestaten, er ofte litt lavere enn «full sats», som følge av skatteavtaler mellom Norge og de land hvor selskapene er hjemmehørende. 15 prosent er vanlig sats i dag, med visse unntak.

En norsk skattyter vil også bli beskattet av norske myndigheter for utbyttet mottatt fra et utenlandsk selskap. For å unngå dobbeltbeskatning finnes det mekanismer for å kreve fradrag for kildeskatten i norsk skatt, slik at dobbeltbeskatning unngås.

Eier du aksjene på en VPS-konto, kan du kreve fradrag for betalt kildeskatt i skattemeldingen. Gjør du ikke dette, vil du måtte betale dobbel skatt – altså kildeskatt på 15 prosent pluss norsk utbytteskatt på 35,2 prosent – på aksjeutbytte fra utenlandske selskaper.

Tilsvarende velfungerende løsning finnes foreløpig ikke for aksjesparekonto og fondskonto.

På aksjesparekonto mener riktignok Nordnet og Skattebetalerforeningen at investorer som blir trukket kildeskatt bør kunne kreve fradrag for dette i skattemeldingen, selv om man ikke blir beskattet for utbytte samme år. I dette tilfellet vil fradraget først komme til nytte når aksjesparekontoen realiseres og beskattes. Men dette er altså ikke bekreftet av lovgiver.

På fondskonto kan kundene per i dag ikke kreve fradrag for betalt kildeskatt på utbytte, fordi midlene formelt sett eies av forsikringsselskapet. Forsikringsselskapet kan heller ikke kreve dette fradraget, siden det er kundenes midler.

Med dagens uferdige regler blir resultatet at aksjeutbytte fra utenlandske selskaper og utenlandske ETF-er blir dobbeltbeskattet på disse to kontotypene. Dobbeltbeskatning ønsker myndighetene vanligvis å unngå.

For å gi en pekepinn på hvor mange privatpersoner som rammes av de uferdige reglene kan vi nevne at Nordnet Norge ved utgangen av 2021 hadde over 40.000 kunder som eide utenlandske aksjer på en aksjesparekonto eller fondskonto. Disse kundene mottok utbytte – og ble trukket kildeskatt – 90.000 ganger i fjor.

Dette er kun tall for Nordnet Norge. Kunder hos DNB, Nordea, Sparebank1, Pareto mv. kommer i tillegg.

Nordnet har hatt tett og god dialog med Skatteetaten de to siste årene om denne problemstillingen. For å sikre lik behandling og for å unngå dobbeltbeskatning av kunder med fondskonto har vi skissert to mulige løsninger:

  • Kunden gis anledning til å kreve refusjon av kildeskatt på fondskonto via skattemeldingen under temaet «Personlige forhold – betalt skatt i utlandet» e.l. på egen hånd.
  • Forsikringsselskapet gis anledning til å kreve refusjon av kildeskatt på vegne av kundene, eller føre og rapportere betalt kildeskatt til skattemyndigheter, slik at dette tas hensyn til ved skattlegging av fondskontoen.

For aksjesparekonto er det første alternativ som er aktuelt, siden kunden eier midlene selv.

Begge forslagene krever regelverkstilpasninger. Det er Finansdepartementet, som også kjenner til problemstillingen, som må foreslå disse regelendringene. Vi mener det er på tide at departementet prioriterer dette.

Når regjeringen øker skattesatsene for aksjegevinster så ser vi det som et minstekrav at de samtidig retter opp en utilsiktet skjevhet som rammer tusenvis av norske sparere og investorer.

Det er fremdeles hull i skattereglene for utenlandsk utbytte

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.