Finansminister Trygve Slagsvold Vedum lar seg provosere av Inge K. Hansens innlegg i DN 26. oktober og skriver at Hansen tar feil (innlegg 29. oktober). Det er i beste fall upresist.

Forslaget til skatteøkninger i statsbudsjettet gjelder ikke bare næringer med «superprofitt». I revidert nasjonalbudsjett for 2021 skrev Finansdepartementet at «vindkraft ikke har hatt særskilt høy avkastning.» I statsbudsjettet har SSB på oppdrag fra Finansdepartementet beregnet at «grunnrenten i vindkraftnæringen var negativ i årene 2010-2020, men positiv i 2021». De fleste prosjekter fra 2010–2020 vil ha «låst inne» den vesentlige del av denne negative grunnrenten gjennom lange kraftsalgsavtaler.

Likevel foreslås det å innføre å grunnrenteskatt og høyprisbidrag på landbasert vindkraft.

Forslaget er ikke «godt utredet.» Riktig er at det ikke er utredet. Det er et klart brudd med lovutredningsprosessen vi har tradisjon for i Norge.

Forslaget er basert på modellen for vannkraftbeskatning, med den forskjell at vindkraftselskapene ikke vil få utbetalt skattemessige underskudd i grunnrenteskatten. For vindkraftselskapene skal «eventuell negativ grunnrenteinntekt fremføres og komme(r) til fradrag i fremtidig positiv grunnrente.»

Dermed er ikke grunnrenteskatten nøytral for utbygger, som må finansiere og ta all risiko.

Det stopper ikke der. Skatteøkningen er foreslått å tre i kraft 1. januar 2023. Lovforslag til Stortinget er ventet i vårsesjonen 2023. Det er reelt sett en tilbakevirkning, som kan være i strid med Grunnloven § 97.

Skatteforslaget nærmer seg en også grensen for ekspropriasjon, etter Grunnloven § 105. For eksisterende vindkraftanlegg vil eierne fratas mer enn 50 prosent av gjenværende verdier.

  • Av et overskudd på 100 satt eier igjen med 78 etter at selskapsskatten var betalt.
  • Forslaget om grunnrenteskatt reduserer overskuddet til 38. Legger man til høyprisbidraget, så reduseres det ytterligere ned mot 15.
  • I tillegg kommer at selskapet ikke vil få fradrag for eksempel for vesentlige renteutgifter i grunnlaget for grunnrenteskatt.

Det heter seg at hastverk er lastverk. Det er å håpe at presisjonsnivået er vesentlig bedre når forslaget omsider sendes på høring.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.