Kaski radbrekker regjeringens tiltak for å dempe de økonomiske effektene av koronakrisen som svake, usosiale og lite målrettede, men unnlater å ta sitt ansvar for det det ble slik. For et enstemmig Storting, Kaski og meg selv inkludert, valgte å prioritere politiske kjepphester som ikke har noen effekter for konsekvensene av koronakrisen i tiltakspakkene. FrP forhandlet inn 130 millioner kroner ekstra til petroleumsforskning, SV fikk inn krav om å fremskynde investeringsbeslutningen om et fullskala prosjekt med karbonfangst og –lagring, det ble lagt inn mer penger til rassikring og bredbånd i distriktene. Helt legitime saker å kjempe for, men kan neppe sies å være verken målretta og treffsikre. I tillegg fikk Stortinget klare advarsler om at alle endringer i sosiale ytelser og dagpenger ville føre til flere måneders forsinkelser på utbetalingene.

Stortinget valgte å trosse advarslene og vedtok hele 12 detaljerte endringer for å utvide eksisterende ordninger for å gi mer til flere. SV kan ikke da skryte på seg å være mer sosiale fordi de vil gi mer til flere, men ikke ta ansvar for at mange ikke får noe på grunn av forsinkelsene vedtakene førte til. Heldigvis skjønte regjeringen konsekvensene av vedtaket og fikk på kort tid opp en forskuddsordning for arbeidstakere som ville bli berørt. Nav sliter fortsatt med å komme ajour, men de fleste får nå det de skal ha eller er i ferd med å få det. Grunnen til at det var raskere og enklere å innføre en kontantstøtteordning for næringslivet var at Stortinget da faktisk fulgte de rådene som ble gitt, og lot være å detaljstyre utformingen av ordningene. Det kan jo være en lærdom til en annen gang.

Koronapandemien har hatt samme effekt på norsk økonomi og næringsliv som SVs politikk ville hatt. SV vil bygge ned norsk olje og gass, forby deler av cruisenæringen, skattelegge flyreiser for å begrense flytrafikk og begrense bruken av privat sektor for å løse oppdrag på vegne av det offentlige. Et Norge i krisetilstand er jo det nærmeste vi kommer SVs program uten å ha SV i regjering. Det finnes ingen krisepakker som kan kompensere for dette. Legger vi på radikal økning av skatter og avgifter til bedriftene og investorene som skal skape arbeidsplassene og verdiene som bygger samfunnet vårt, så fører det til mer ledighet, færre skatteinntekter og dermed mindre å bruke på å styrke velferdsstaten.

Denne våren har vi stått sammen i den verste krisen i fredstid. I vinter hadde Norge historisk lav ledighet, og tilbakemeldingene fra næringslivet var at det største hinderet for økonomisk vekst var tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. I løpet av tre uker var bildet snudd til historisk høy ledighet, med over ti prosent permitterte eller ledige av arbeidsstyrken.

Men regjeringens tiltak har fungert, og vi ser nå en kraftig reduksjon i antall arbeidsledige, med flere tusen permitterte kommer tilbake i jobb hver uke. Derfor er det viktigste for Høyre nå å sørge for aktivitet i økonomien så flere kommer inn i eller tilbake i jobb, og at det skapes nye arbeidsplasser til erstatning for de som vil forsvinne. Vi har innført en ny ordning for lønnstilskudd for bedrifter som tar tilbake permitterte nå i sommer. Sammen med et krafttak for vedlikehold av statlige og kommunale bygg, vil det bidra til at mange flere kommer i aktivitet. For å sikre flere bein å stå på har vi fått gjennom en gründerpakke og forbedringer i opsjonsordningen for nystartede bedrifter. Vi har gjort det lettere å investere i egen bedrift og legger til rette for sterkere norsk privat eierskap. Vi styrker norsk konkurransekraft for fremtiden gjennom nye støtteordninger som bidrar til klimavennlig teknologi og nye, grønne jobber innen skipsfart, havvind, hydrogen og sirkulær økonomi. Høyre forbereder Norge på en ny normal.

Det er, som Kaski skriver, mange veier ut av krisen. SVs fører oss inn i en vedvarende krise.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.