Norge trenger tydelige ambisjoner, handlekraft og finansiering slik at politikere, næringsliv og akademia kan satse sammen i nord. Start med forsvarssektoren og bygg videre derfra. Start i det små, gjør feil og lær fort.

Berit Svendsen
Berit Svendsen (Foto: Kilian Munch)

Svendsen-utvalget, som jeg ledet, har foreslått å utnytte regionens særpreg og akselerere investeringer i teknologi for å sikre arbeidsplasser og verdiskaping i Nord-Norge.

Vi mener Nord-Norge kan bli verdens fremste region for utvikling av teknologi og kompetanse som kan benyttes på tvers av flere sektorer under krevende klimatiske forhold. Utviklingen innen klima, geopolitikk og teknologi byr på muligheter vi ikke må slippe fra oss.

En slik ambisjon forutsetter imidlertid en overordnet strategisk satsing fra politisk hold på forskning og utvikling (FoU), næringsutvikling, kompetansebygging og på å skape samarbeidsarenaer som forener private, offentlige og militære satsingsområder.

Disse virkemidlene vil være viktige siden Distriktsdemografi-utvalget, ledet av Victor D. Norman, beskriver Distrikt-Norge som et gamlehjem og det urbane Norge som dominerende i samfunnsutviklingen og samfunnsdebatten.

Start med forsvarssektoren og bygg videre derfra. Forsvarssektoren må i større grad løse oppgavene slik at den samtidig bidrar til å løse samfunnsutfordringer i nord. Forsvarets tilstedeværelse som en stor og mangfoldig arbeidsgiver, kunnskapsorganisasjon, innkjøper og samspillspartner for næringsliv, er enda viktigere i Nord-Norge enn i sentrale strøk.

Vi mener Forsvaret må være ledende i verden når det gjelder kunnskaper om operasjoner under arktiske forhold. For å fylle den rollen trengs moderne teknologi, medisinsk og klimatilpasset kompetanse og geopolitisk forståelse. Vi bidrar til å bygge det «nye nord» ved å knytte norsk industri og forskning sammen med utviklingsarbeid som er relevant for fremtidens militære operasjoner. Da gir vi samtidig næringslivet tilgang til internasjonale arenaer.

Samarbeid i nærings- og kompetanseklynger gir økt innovasjon og verdiskaping, ifølge en evaluering fra Innovasjon Norges klyngesatsing. Nord-Norge mangler slike klyngesatsinger. Satsing på en forsvarsindustriklynge eller en teknologirettet klynge vil kunne bli viktig både for Forsvaret og for nærings- og samfunnslivet i nord.

Forsvaret har mange av de samme utfordringene som utstyrsprodusenter, shipping, fiskeri og oppdrettsnæringen når det gjelder hvordan ekstreme værforhold påvirker mennesker, maskiner og annet utstyr. Ved å samarbeide på tvers av næringer og bransjer, kunne man også løst problemer som gps-«jamming» i nord.

Politimester i Finnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hætta, sier til High North News at politiet alene har lite å stille opp med mot denne alvorlige forstyrrelsen.

Nye satsinger trenger raske suksesshistorier. Her er Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) en sentral aktør. FFI har mangeårig erfaring med å samarbeide både med industrien og Forsvaret. Dette må også komme aktører i nord til gode.

FFI har etablert et senter for innovasjon, konseptutvikling og eksperimentering, jf. Langtidsplanen for forsvarssektoren. Senteret støtter hurtig problemløsning basert på både kommersiell og militær teknologi. I sitt høringssvar til Svendsen-utvalgets rapport, skriver FFI at de ser på muligheten for å etablere en ICE Worx innovasjonsarena Arctic. Dette kan bli et fantastisk startskudd som skaper grunnlag for ytterligere å lære, dele og koble for regionen.

Et godt sted å leve er et samfunn som samler krefter om noe større enn summen av hvert enkelt individ. Man må tenke slik næringslivet gjør; tydelige ambisjoner og investering i de miljøene som vil noe og som har ledere som går i front. Tenk slik det er formulert i Nordområde-meldingen; kapitalfond og finansieringsordninger må følge satsinger. Innovasjon og eksperimentering trenger andre rammebetingelser og frie midler.

Sørg for en bredere tilnærming til demografiutfordringene. Bruk flere virkemidler på en gang. Tenk på tvers og sett i gang tester og piloter for å lære raskt. Nå er det handling som teller. Vi venter spent på ytterligere konkretisering av satsingen i nordområdene. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.