Olje- og energidepartementet (OED) la 22. november frem en studie som viste at norske bedrifter i fjor leverte flere varer og tjenester til internasjonal havvind enn til vannkraften. Det er bra for leverandørindustrien til vindkraft, og jeg har stor tro på stigende ordremengde fremover også. Omsetningen for vannkraftproduksjon sank derimot til en omsetning på 10,6 milliarder kroner i 2020.

Stein Lier-Hansen
Stein Lier-Hansen

Det er dessverre liten tvil om at vannkraftregimet har gjort effektivisering av eksisterende vannkraft lite lønnsomt, og at det har vært et problem. Stortinget har besluttet endring av grunnrentebeskatningen på vannkraftverk for å utløse investeringer. Vi må få fart på vannkraftoppgraderinger, nettopp fordi vi vet det kommer prosjekter med kraftbehov innen elektrifisering for produksjon av grønt hydrogen, til batterifabrikker, til prosessindustrien, til transportsektoren med mer. Og det vil gi oppdrag til leverandørindustrien.

Norge må ha et effektivt kraftmarked som oppfordrer til nye kraftinvesteringer (i oppgraderinger, utvidelser og nye anlegg – store og små) slik at norsk industri fortsatt får rimelig strøm som konkurransefaktor. Norsk vannkraft skaper verdier gjennom sin evne til å kompensere for den uforutsigbare kraftproduksjonen ny fornybar gir. Her har norsk kraftproduksjon et stort potensial å ta tak i ved å øke installert effekt og bygge om til pumpekraftverk. Mye tyder på at dette er meget lønnsomme investeringer for kraftselskapene og for nasjonen.

Jeg vil advare mot at dagens høye kraftpriser tas ut i utbytte av fylkeskommunale eiere. Kraftselskapene må benytte tiden med høye priser til å oppgradere til landets beste. Det var dette som var intensjonen bak skattekompromisset som Stortinget vedtok på området.

Det er ikke overraskende at det går godt for leverandørindustrien til havvind. Her har vi tidligere kartlagt leverandørenes produkter og tjenester, og vurdert styrker, svakheter og muligheter. Denne trenden bør fortsette oppover, og myndighetene må raskt ferdigstille veileder, finne løsning for nett til havs og regelverk for konsesjonsbehandling.

Men den nedadgående trenden for leverandørindustrien til vannkraft må snus. Kompetanseutvikling og økt kapasitet hos vannkraftleverandørene vil være avgjørende faktorer for å realisere nødvendige oppgraderinger og utvidelser av vår vannkraft. Opprustning med ny teknologi og vedlikehold av det tilgjengelige vannkraftpotensialet er helt opplagt fornuftig å gjennomføre. Raskt. Gjennom endringer i kraftverksbeskatningen er det lagt til rette for raskt å bygge ut totalt 8–10 TWh. Nå må kraftprodusentene følge opp!

Studiene kommer rett i etterkant av COP26 i Glasgow, der ett viktig bidrag til å løse klimautfordringen er mer fornybar kraftproduksjon. DNV har på oppdrag for Norsk Industri gjort analyser og skrevet en rapport der prognosen er at Norge bare vil kunne kutte klimagassutslippene med 24 prosent innen 2030 og 79 prosent innen 2050 (sammenlignet med 1990). 23. november ble rapporten «Energy Transition Norway 2021» lagt frem, denne viser at det trengs høyere hastighet på energiomstillingen. I tillegg til at rapporten stadfester at Norge ikke vil nå sine klimamål, viser den at:

  • det haster med å skalere opp kraftproduksjon for å kunne legge til rette for grønn industriell vekst og oppfylle avkarboniseringsmålene. Behovet for fornybar elektrisitet forventet vil øke fra dagens 140 TWh til 233 TWh i 2050.
  • olje- og gasseksporten vil reduseres betydelig, noe som vil føre til et dramatisk fall i Norges eksportinntekter.
  • Norge har et solid fundament for å kunne skalere opp grønne eksportrettede industrier, men er avhengig av politisk støtte og virkningsfulle tiltak for å lykkes med omstillingen.

Hurdalsplattformen er et veldig godt utgangspunkt for å få på plass de rette virkemidlene slik at vi kan nå Paris-målene. Nå gjenstår det for regjeringen og partene i arbeidslivet å fylle dette partnerskapet med innhold og handling. Men det er uansett ikke mulig å nå målene uten at vi har rikelig tilgang på rimelig kraft i Norge.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.