Basert på egen erfaring fra skattesaker anklager skatteadvokat Bettina Banoun i DN 19. november staten for å ha «dårlige rådgivere som ikke er lojale til EØS-avtalen». Regjeringsadvokaten trekkes frem som et eksempel på en slik rådgiver, som ifølge Banoun viser «begrenset respekt for inngåtte traktater, lover og regler», som motarbeider «borgernes grunnleggende rettigheter» og som har «utgjort en fare for rettssikkerheten».

Banoun bruker sterke ord, men vi kjenner oss ikke igjen det bildet hun tegner. Én av skattesakene Banoun trekker frem, kjenner vi imidlertid godt til fordi vi der opptrådte som prosessfullmektiger for Skatteetaten. Den kan vanskelig være egnet som grunnlag for hennes harde retorikk.

Vi er ikke enig i at staten i den aktuelle saken fremsatte «uholdbare» EØS-argumenter, men det er riktig at staten under den mangeårige saksforberedelsen frafalt noen av dem. Én hovedårsak er at EØS-retten er dynamisk og utviklet seg under sakens gang, særlig gjennom avklaringer fra EU- og Efta-domstolen. En annen årsak er at skattyterne på et svært sent stadium la frem avgjørende bevis, som endret statens syn på enkelte tvistepunkter. Generelt bør det faktum at staten frafaller enkelte argumenter, heller være et tegn på gode enn dårlige rådgivere.

Selv om Banouns klienter vant frem i det aktuelle saksforholdet (slik hun skriver), var det andre deler av saksforholdet hvor de ikke vant frem (noe hun ikke skriver). Viktig er at de norske Nokus-reglene, som skal hindre kapitalflukt til skatteparadiser, kan anvendes på inntekter opptjent i verdens lavskattland, selv om eierkjeden går gjennom EØS-området.

Banoun trekker en parallell fra egen erfaring i skattesaker til Nav-saken som for tiden preger nyhetsbildet. Vårt syn er at sakene har svært få likhetstrekk, og vi holder oss her til skatteretten. Det er prisverdig at skattytere og deres advokater setter søkelyset på aktuelle EØS-rettslige problemstillinger innen skatteretten, noe som utvilsomt har bidratt til nødvendige regelendringer. Samtidig er det ikke noe illojalt ved at staten tar til motmæle når uenighet oppstår.

Hos Regjeringsadvokaten forsøker vi å ivareta statens – og dermed fellesskapets – interesse best mulig. EØS-retten er ofte uklar og kan åpne for flere tolkninger som hver for seg er legitime. Noen ganger kan det være nødvendig å få rettssystemets hjelp for å finne en løsning. I domstolene er det rom for hard retorikk og sterke ord, men både der og i debatten ellers er vi tjent med at meningsutvekslingen skjer på en saklig måte.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.