Allerede sommeren 2011 avslo det svenske Skatteverket en søknad fra Norges Bank om å få tilbakebetalt mer enn 15 millioner kroner som var betalt i kildeskatt, det svenskene kaller kupongskatt, for perioden fra 2004 til 2009.

Den norske sentralbanken argumenterte med at den svenske Riksbanken ikke betaler slik kildeskatt på utbytte fra norske aksjeselskaper og at de to sentralbankenes funksjon og karakter er så lik at de objektivt sett er sammenlignbare.

Norges Bank mente således at banken er utsatt for vilkårlig forskjellsbehandling. Norges Bank hevdet også at de svenske kildeskattreglene innebærer en ulovlig restriksjon for fri bevegelighet av kapital.

Tapte i alle runder

Etter at det svenske Skatteverket avslo søknaden i 2011 med den begrunnelse at EU-reglene ikke krever at Norges Bank behandles på samme måte som den svenske Riksbanken, anket Norges Bank saken inn for forvaltningsdomstolen i Falun. Den kom til samme konklusjon som skattemyndighetene og bemerket at riktignok har Norges Bank og den svenske Riksbanken ganske like funksjoner, men at Riksbanken er en del av den svenske staten. Norges Bank er det ikke.

Norges Bank anket til Kammarrätten i Sundsvall, tilsvarende lagmannsretten i Norge, som konkluderte som skattemyndighetene og forvaltningsretten, hvorpå tvisten så ble klaget inn for den øverste forvaltningsdomstolen i Sverige, tilsvarende norsk Høyesterett, som nå har avvist å ta saken til behandling.

Dermed er alle ankemuligheter brukt opp og Norges Bank kan se langt etter de svenske millionene.

Respekterer dommen

Det er Norges Bank Investment Management, forvalteren av Oljefondet, som har håndtert denne saken for Norges Bank.

Kommunikasjonssjef Thomas Sevang skriver i en epost at «vi mener EØS-avtalen gir investorer viktige vern mot diskriminering. Ved å pålegge skatt på utbytte til Norges Bank, men ikke på svenske riksbanken, anså vi at den pålagte skatten var i strid med EU/EØS-prinsippene. Andre investorer, inkludert andre statsfond, har anlagt lignende saker», skriver han før han legger til at «vi respekterer domstolens avgjørelse».(Vilkår)

– Ikke si til kona at jeg har kjøpt bunad
- Kona vet ikke at jeg har kjøpt bunad, sier Bjørn Ytreland. - Håper de som kjenner henne holder det som en hemmelighet til 17. mai. Bunadsmarkedet for kvinner begynner å bli mettet, men andelen av godt voksne menn som kjøper bunad øker.
02:24
Publisert: