Økokrim hevdet at eiendomsinvestor Terje Eriksen brukte Prora som sin egen private bank. Nå er han dømt til fire års fengsel, mens sønnen Roger er dømt til tre år i dom fra Sør-Trøndelag tingrett.

Begge er også dømt til inndragning av gigantverdier, henholdsvis på 14,6 og 4,6 millioner kroner til fordel for statskassen.

– De tiltalte har gjennom denne tiden utvist et fast forbrytersk forsett. Retten vil dessuten særlig fremheve de tiltaltes bevisste forledelse av selskapets revisor som spesielt kynisk og graverende. Klare allmennpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon, fremkommer det i dommen.

I retten fortalte Terje Eriksen åpent om private uttak fra Prora.

I dommen legges det til grunn at Terje Eriksen gjorde uttak på 40 millioner i løpet av en femårsperiode. Selv om beløpet ble gjort opp, mener retten utvilsomt at han handlet i uberettiget vinnings hensikt forsettlig handlet mot selskapets interesser.

Mener sønnen skulle ha bremset

Roger Eriksen, som var daglig leder i Prora, hadde full informasjon om farens uttak fra selskapet, ifølge retten.

I dommen betviles det ikke at sønnen protesterte mot faren uttak, men bortsett fra dette legger retten til grunn at sønnen utvilsomt forholdt seg passiv til tappingen.

– Det er ikke fremlagt noe som tyder på at Roger Eriksen på annen måte utviste klar og tydelig aktivitet for å stanse uttakene. Det ble ikke utferdiget skriftlig instruks til ansatte i selskapet om ikke å godta utbetalingene, og det skjedde ingen fortløpende inndrivelse av kravene, fremkommer det i dommen som er ført i pennen av tingrettsdommer Ole Ingar Ødegård.

Blant tiltalepunktene var også en serie interntranskasjoner til vekselvis overpris og underpris. Retten finner det utvilsomt at Terje og Roger Eriksen utelukkende handlet med sikte på egen vinning.

Begge anker

Forsvarerne til far og sønn Eriksen er kritiske til dommen har allerede gjort det klart at den ankes.

– Dommen er svært overraskende. Den unnlater ikke bare å la tvilen komme tiltalte til gode, men den bygger også på et hendelsesforløp som til de grader ble motbevist og som gjorde at Økokrim ville endre tiltalen på rettens siste dag, sier Nils Christian Langtvedt som er Roger Eriksen forsvarer.

Terje Eriksens forsvarer, Halvard Helle, kommenterer dommen på følgende måte:

– Terje Eriksen har ved forkynnelsen anket dommen på samtlige punkter. Anken gjelder både tingrettens bevisvurdering og lovanvendelse, idet tingretten har vurdert saken fundamentalt feil på alle sentrale punkter.

Dommen er i tråd med påstanden fra aktor Bård Thorsen i Økokrim.

– Vi er tilfredse med at tingretten har vurdert saken på samme måte som vi har. Saken viser at det er særdeles viktig at ledere av virksomheter i en vanskelig økonomisk situasjon må følge spillereglene, sier statsadvokat Thorsen.

Går til sak mot revisor

Investorer har hevdet at Proras regnskaper var oppblåste og feilaktige da de gikk inn med penger i tilknyttede prosjektselskaper.

Mandag starter en sivilsak i Oslo tingrett der tre investorer går til søksmål mot Proras revisor Deloitte.

De tre grupperingene hevder de er påført tap på nærmere 80 millioner pluss renter og bebreider Deloitte for feil og mangler i regnskapene.

Deloittes har i sitt sluttinnlegg avfeid problemstillingen og påpeker at det er uklart hvilke konkrete standarder Deloitte eventuelt skal ha brutt under sin revisjon av Prora eiendom.

Investorene har hevdet at revisor burde avdekket tilbakekjøpsforpliktelser, men dette avvises også av Deloitte.

– Deloitte anfører at i den grad det forelå tilbakekjøpsavtaler som burde ha vært reflektert i regnskapene, er grunnen til at de ikke var reflektert at revisor ikke var kjent med dem, fremkommer det i sluttinnlegget.

Dommen i straffesaken mot Terje og Roger Eriksen i Sør-Trøndelag etterlater ingen tvil om at investorer ble forledet av regnskapene:

– Ved de tiltaltes handlinger ble private finansinvestorer, långivere og andre regnskapsbrukere invitert til å tro at selskapet hadde enn helt annen økonomisk stilling enn det som var realiteten.

Retten konstaterer også at de tiltalte var svært opptatte av å holde disse forpliktelsene skjult for revisor.(Vilkår)

Eiendomsinvestor Christian Ringnes forteller om sin første forretningsidé og hvorfor han ble anbefalt å starte begravelsesbyrå
02:56
Publisert: