Bokavtalen er en avtale mellom Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen. Den omfatter nesten alle forleggere i Norge og nesten alle bokhandler i Norge. En del av kjernen i avtalen er fastpris på nye bøker på norsk.

Slikt prissamarbeid er normalt i strid med konkurranseloven. Derfor har norske myndigheter vedtatt en egen forskrift som gir bokavtalen unntak fra loven.

Men avtalen kan fortsatt være i strid med EØS-avtalen, påpeker konkurransedirektør Gjermund Mathisen i EFTAs overvåkingsorgan ESA.

– Norske myndigheter kan gjøre unntak fra kartellforbudet i konkurranseloven, men norske myndigheter kan ikke gjøre unntak fra det tilsvarende kartellforbudet i EØS-avtalen, forklarer han.

Åpner sak

ESA åpner nå sak for å undersøke avtalen nærmere.

I et brev til Kulturdepartementet ber ESA om et møte i januar for å diskutere saken. ESA krever også svar fra Kulturdepartementet på en rekke spørsmål.

Kulturdepartementet opplyser i en ordknapp uttalelse at brevet er mottatt, og at saken er under behandling. ESA har satt 19. januar som svarfrist på brevet.

Det avgjørende spørsmålet i saken er om bokavtalen har innvirkning på handelen mellom EØS-landene. Har den det, mener ESA den kan være i strid med forbudet mot prissamarbeid i EØS-avtalens paragraf 53.

Svaret er ikke åpenbart, mener Mathisen. Grunnen er at bokavtalen gjelder bøker på norsk, og bøker på norsk er ikke gjenstand for stor handel med andre land.

– Men er innvirkningen stor nok, vil bokavtalen være i strid med EØS-avtalen, sier Mathisen til NTB.

Oversatte bøker i søkelyset

ESAs bekymring er spesielt knyttet til bøker som er oversatt til norsk. Der kan det tenkes at bokavtalen påvirker handelen ved at lesere heller kjøper boka på originalspråket for å unngå stive priser i Norge.

Et annet spørsmål er bøker med lite eller ingen tekst, som bildebøker og en del barnebøker.

En mulig løsning kan være å ta slike bøker ut av bokavtalen. En annen mulighet er å gjøre som Frankrike, Tyskland og flere andre EU-land. De har innført prisregulering gjennom egne boklover i stedet for å la bransjen gjøre det selv.

– Disse boklovene regulerer prisen på bøker på det nasjonale språket. Da handler det gjerne om å verne språk og litteratur på det nasjonale språket, sier Mathisen.

Ønsker å bevare systemet

Administrerende direktør Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen påpeker at det er klart flertall i Stortinget for den norske litteraturpolitikken.

– Denne litteraturpolitikken inkluderer et fastprissystem, sier Einarsson.

– Det handler om å ha en litteraturpolitikk for et lite språksamfunn. Det har de aller fleste land som har små språksamfunn. Den litteraturpolitikken vi har valgt i Norge, har fungert, sier han.

Einarsson er overbevist om at det vil la seg gjøre å finne løsninger der systemet med faste priser bevares.

– Hvis det konkluderes med at dette må reguleres på en annen måte, regner jeg at man vil sette seg ned for å finne gode tilnærminger, sier han.(Vilkår)