I Norge har vi et godt offentlig helsevesen, orden i økonomien og ressurser til å strekke ut en hånd til dem av oss som trenger det. Det har vi fordi nordmenn gjennom flere generasjoner har arbeidet hardt og skapt verdier til beste for oss alle.

Det handler om gründeren i Ålesund, fiskeren i Lofoten, bonden på Ringerike, oljearbeideren i Stavanger og mange flere. En grunn til at velstandsnivået i Norge er høyere enn i mange andre land, er fordi vi får mer igjen for hver arbeidstime. Vi produserer effektivt og får godt betalt for varer og tjenester når vi handler med utlandet. Velstandsveksten kommer hele folket til gode, og sammen har vi skapt et av verdens beste velferdssamfunn.

Jeg vil at fremtidige generasjoner skal ha de samme mulighetene som oss. Da har vi noen utfordringer vi må løse. En av dem handler om å få flere i jobb. Om å inkludere flere i arbeidslivet.

Vi lever lengre og blir flere eldre. Utgiftene til det offentlige vil øke raskere enn inntektene. Dette gapet må vi tette. Perspektivmeldingen viser at dersom finansieringsgapet skal dekkes gjennom økt arbeidsinnsats, må den økes med rundt 20 millioner ekstra arbeidstimer årlig i perioden 2025 til 2060. Det betyr at flere må i jobb.

Derfor var det gledelig at sysselsettingsgraden var på vei opp før pandemien. Vi må anta at den er på vei ned akkurat nå. Sammen med Stortinget har vi sørget for kompensasjonsordninger til næringslivet, for å sikre at flest mulig jobber skal være der også etter krisen. Men pandemien må ikke gjøre oss nærsynt. Også før korona ble for mange mennesker stående utenfor arbeidsmarkedet. Det dreier seg om folk som mangler utdannelse, norskkunnskaper, eller folk som trenger en sjanse til å prøve seg i arbeidslivet. En del av jobben med å tette finansieringsgapet, handler om å tenke langsiktig og å inkludere også disse menneskene i arbeidslivet. For å klare det, vil regjeringen jobbe langs tre hovedspor: Utdannelse, integrering og inkludering.

Altfor mange mennesker i vårt samfunn står utenfor arbeidslivet fordi de mangler grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og ikt. Mange både kan og vil jobbe, men de trenger en sjanse til å kvalifisere seg for jobb. Vårt viktigste virkemiddel for å sikre dette, er ordningen Kompetansepluss. Gjennom Kompetansepluss får man mulighet til å tette kunnskapshull. Det gjør veien til fagbrev, og veien inn til arbeidslivet kortere. Derfor har vi doblet bevilgningene til denne ordningen.

Andre står i fare for å ramle ut av arbeidslivet fordi utdannelsen deres er i ferd med å bli utdatert. I en verden hvor den teknologiske utviklingen stadig går fortere, må vi gi folk sjansen til å oppdatere kompetansen. Målet må være at ingen skal gå ut på dato. Derfor er regjeringen i gang med å gjennomføre en kompetansereform. I bunn og grunn handler den om å tette gapet mellom hva arbeidstagerne har av kompetanse, og hvilken kompetanse arbeidslivet trenger.

Skal vi lykkes med å få flere i jobb, må vi også lykkes enda bedre med integreringen. Tiden fra man kommer til Norge, til man er kvalifisert til jobb, må ned. Vi må erkjenne at ulike personer trenger ulike virkemidler for å komme seg i jobb. Det er den erkjennelsen som ligger til grunn for regjeringens integreringsstrategi. Vi differensierer nå tilbudet til nyankomne innvandrere. Vi kartlegger kompetanse allerede i mottak, og vi stiller ikke bare krav om å gjennomføre opplæring, men også krav til innholdet i opplæringen.

Også i krisetid holder staten fast på målet om at fem prosent av nyansatte skal ha hull i cv-en eller en funksjonsnedsettelse. Regjeringen skal gå foran, men ansvaret ligger på oss alle. Jeg håper at norsk næringsliv fremdeles vil være med på inkluderingsdugnaden. Vi skal gjøre det lettere for arbeidsgivere å gi folk en sjanse, men vi trenger også et næringsliv som ser verdien av å ansatte noen som ikke er helt A4.

De siste 20 årene har vært en gyllen periode for norsk økonomi. Mange mennesker har fått det bedre. Jeg vil at den beste tiden skal ligge foran oss, ikke bak oss. Skal vi lykkes, må vi gi flere folk en sjanse i arbeidslivet. Jeg tror at det er mulig hvis vi gjør det sammen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.