Satsingen på grønn skipsfart er et eksempel på et viktig grep i klimapolitikken. Vi kutter utslipp hjemme, vi styrker vår maritime næring og vi bidrar til å utvikle teknologi som kan eksporteres globalt. Slik sikrer vi at havnæringen fortsatt vil trygge jobber i by og bygd.

I regjeringsplattformen har vi satt en ambisjon om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030. Torsdag la regjeringen frem en egen handlingsplan for grønn skipsfart.

Satsingen på elektrifisering av norske ferger har vært en suksess. Innen 2022 vil mer enn en tredjedel av landets bilferger ha elektrisk fremdrift, verdens første autonome nullutslippsfartøy er under bygging på Brevik og verdens første hydrogenelektriske ferge skal være i drift i Rogaland fra høsten 2021.

Elektrifiseringen av fergene har både ført til betydelige kutt i utslipp av klimagasser og sikret norske verfts- og utstyrsleverandører nye oppdrag. Men dette er bare starten. Nå forsterker vi tiltakene for å få ned utslippene fra flere fartøyskategorier, slik som hurtigbåter og ferger, cruiseskip, lasteskip, offshorefartøy, oppdrettsfartøy, fiskefartøy og fritidsbåter.

Kravene til utslippskutt fra internasjonal skipsfart er blitt strengere. Det globale markedet for null- og lavutslippsløsninger vil vokse de neste årene og Norge har et godt utgangspunkt for å ta en større del av markedet. Derfor tar vi konkrete grep som skal bidra til at vår maritime næring er godt rustet til å gripe disse mulighetene. Målet er å kutte klimagassutslipp hjemme, styrke næringen og bidra til å utvikle ny og klimavennlig teknologi som kan eksporteres globalt.

Satsingen på grønn skipsfart er en viktig del av vår havsatsing. Havnæringene olje og gass, maritim næring og sjømatnæringen skapte verdier for 680 milliarder kroner i 2017. Over 30 prosent av verdiskapingen i norsk næringsliv finner sted i disse næringene, og vekstpotensialet er stort. Mer enn 200.000 nordmenn går hver dag på jobb i noen av våre mest innovative bedrifter og kunnskapsmiljøer. Med verden som marked er mulighetene store for de etablerte næringene, samt fremvoksende næringer som havvind, havbruk til havs og nye biologiske ressurser til mat og medisiner.

Vår oppdaterte havstrategi «Blå muligheter» bygger videre på vår havsatsing og staker ut kursen videre. For å kunne skape og høste mer fra havet i fremtiden, må vi ta vare på det. Generelt er tilstanden i norske havområder god, men havet er utsatt for forurensning, forsøpling, klimaendringer og tap av naturmangfold. Forsvarlig havpolitikk og bærekraftig havøkonomi er avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål. I den oppdaterte havstrategien knytter vi derfor havpolitikken direkte til oppnåelse av bærekraftsmålene.

Med gode og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet kan vi legge til rette for videreutvikling av de sterke kunnskaps- og teknologimiljøene langs hele kysten. Dette styrker havnæringenes langsiktige konkurransekraft internasjonalt og bidrar til bedre havmiljø. Vi gjør det også mulig for næringslivet å investere i å utvikle teknologien. Siden 2013 har bevilgningene til havrelatert forskning økt med 75 prosent. Det er en styrking på over 2,2 milliarder kroner.

Når jeg de siste årene har besøkt bedrifter langs hele kysten, har de norske havklyngene utmerket seg som gode eksempler på hvordan samarbeid på tvers av bedrifter og nisjer kan være avgjørende for å skape og opprettholde en internasjonalt ledende posisjon. Økende grad av digitalisering og automatiserte prosesser krever arbeidskraft med kompetanse som kan bidra til å videreutvikle de norske havnæringenes konkurranseevne. Vi vil derfor også legge til rette for at folk under utdannelse og i arbeidslivet kan tilegne seg den kompetansen de trenger for å videreutvikle konkurranseevnen i de norske havnæringene.

Sterke bedrifter og levende lokalsamfunn er viktig for Norge. Kunnskap om og bærekraftig bruk av ressursene skal gi grunnlag for lønnsomme arbeidsplasser. Folk bor der verdiene er og skapes. Fremtidens havpolitikk er distriktspolitikk. Historien om fremtidens Norge er en fortelling om havet. Norge skal fortsatt være en ledende havnasjon.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.