I Norge er vi med rette stolte av velferdssamfunnet vårt. Vi bidrar alle inn til fellespotten, som vi kan nyte godt av når vi trenger den. Forutsetningen for at vi alle er villige til å bidra, er at vi har tillit at velferdsordningene blir forvaltet som de skal.

De siste ukene har vi sett at enkeltmennesker er hardt rammet av feil. Feil praktisering av regelverket har gjort at mange mennesker, ikke har fått ytelser de har hatt krav på. Mange mennesker har urettmessig måtte betale penger tilbake til Nav som følge av feilen. Mange har også urettmessig blitt anmeldt og straffeforfulgt. Flere personer er dømt til fengsel, eller har fått andre straffereaksjoner.

Dette er svært alvorlig. Først og fremst er dette alvorlig for dem som er rammet. Dette er mennesker som lever med sykdom eller syke barn, og som på toppen av det hele urettmessig er stemplet som kriminelle, som trygdesvindlere, selv om de hadde retten på sin side. Det gjør sterkt inntrykk på meg å høre deres historier. Folk som har fått store økonomiske problemer. Folk som har slitt med skam- og skyldfølelse. Folk som har sonet i fengsel, uten å ha brutt loven. Til hver og en av dere som er rammet, vil jeg gi en dyptfølt unnskyldning.

Nå skal staten gjøre opp for seg. Det er umulig fullt ut å rette opp uretten som er begått mot dem som er rammet, uansett hvor mye erstatning og ordninger vi har. En unnskyldning, en erstatning og en frifinnelsesdom, kan ikke veie opp for de påkjenningene som den enkelte er blitt utsatt for.

Dette er vanskelig tungt for alle som er rammet, men det er også alvorlig for alle oss som er stolte av velferdssamfunnet vårt og rettsstaten Norge. Den hviler på et fundament av tillit. Og vi blir alle skadelidende når tilliten svekkes.

Nav har satt ned et eget innsatsteam som skal gå gjennom alle sakene som kan ha vært behandlet feil. Alle sakene skal bli gjennomgått på ny. Når de nye vedtakene er klare, skal de som ønsker å klage på vedtaket, få muligheten til fritt rettsråd. For å sikre at dette skal gå så raskt som mulig, foreslår regjeringen at Nav får tilført ytterligere 40 millioner i 2020. Regjeringen vil også sikre at de som vil fremme erstatningskrav får fritt rettsråd, og vurderer å opprette en egen erstatningsordning, slik at sakene blir behandlet så raskt som mulig. Påtalemyndigheten vil følge opp alle de som urettmessig er straffedømt.

Det er også helt avgjørende at vi finner ut hvordan denne feilen kunne skje. I denne saken vet vi at både trygdeforvaltningen, påtalemyndigheten og domstolene har bygget sine avgjørelser på en feil forståelse av jusen. Hvorfor har vi ikke oppdaget det tidligere? Hvor lang tid gikk det fra varsler ble gitt til saker ble tatt tak i? Vi vet at det har sviktet mange steder, men det er fremdeles mange ubesvarte spørsmål i denne saken.

Derfor satte regjeringen i går ned et uavhengig utvalg som skal granske det som har skjedd. Det skal se kritisk på alle som har hatt befatning med saken, både under min egen regjering og i forbindelse med lovverket ble implementert under forrige regjering. Utvalget skal avdekke hvordan feilen kunne skje, snu hver stein, belyse alle sidene av saken og bidra til at vi kan lære av det som har skjedd. Derfor har det vært viktig for meg at utvalget har fått et så vidt mandat, at de selv kan vurdere hva det er behov for å granske nærmere. Vi må unngå at noe lignende kan skje i fremtiden.

Denne saken er svært alvorlig fordi den har rammet enkeltmennesker hardt og urettferdig. Men den er også alvorlig fordi den svekker tilliten til offentlige myndigheter og rettsapparatet. Vi må sørge for å gjenopprette denne tilliten. Den uavhengige granskningen og de andre tiltakene vi iverksetter er avgjørende for å få til dette.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.