Kostnadsboomen på norsk sokkel skaper store utfordringer for oljeselskapene. Nå krever næringen nyttevurdering av dyre sikkerhetstiltak på sokkelen.

- Dagens sikkerhetsregelverk i Norge er svært dyrt å opprettholde. Myndighetene gjør ikke tilstrekkelig kost-nytte-vurderinger når de kommer med nye eller endringer av reglene, sier Knut Thorvaldsen, direktør for HMS i bransjeorganisasjonen Norsk Olje og gass, som representerer oljeselskapene på norsk sokkel.

Motparten er Petroleumstilsynet som har ansvaret for regleverket som sikrer både menneskelige og økonomiske ressurser i oljevirksomheten.

- Det skjer fortsatt hendelser. Næringen tåler ingen store hendelser knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Målet er styrket sikkerhet, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold.

Må styrke sikkerheten

Tilsynet, andre myndighetsrepresentanter og partene i arbeidslivet er i kontinuerlig diskusjon om regelverket gjennom det som kalles Regelverksforum.

- Vi kommer ikke med unødvendige krav, vi kommer med krav basert ny kunnskap eller om forhold man har erfart, sier Myhrvold.

- Vi har i dag et robust og godt regelverk på norsk sokkel. Videre utvikling av regelverket må ha som mål å styrke sikkerhetsnivået, ikke svekke det, sier hun.

Tilsynet vurderer i dag økonomisk-administrative konsekvenser av nye tiltak slik de er pålagt i det som kalles utredningsinstruksen.

- Vi merker oss vinklingen i diskusjonen på kost-nytte-vurderinger, og da må vi ha en dialog inn mot departement om hva vi er pålagt å gjøre, sier hun.

Hun ber næringen komme med helt konkrete eksempler, der de skulle sett et annet resultat av revideringer.

- Vi har flere ganger bedt næringen komme med eksempler på kostnadsdrivende krav, og når man ikke blir spesifikk på det så er det litt vanskelig, sier hun.

Eksemplene bransjen helst vil diskutere er de ikke-avgjorte sakene om nye livbåter og krav om en avlastningsbrønn.

- Kostnadene står overhodet ikke i stil med den ubetydelige sikkerhetsbedringen det representerer. Her er det ikke foretatt tilstrekkelige kost-nytte-evalueringer. Kostnadsestimatene er på mellom 11 og 60 milliarder avhengig av hvem du spør, men det er uansett for mye, sier Thorvaldsen

Les mer om hvilke regelendringer oljebransjen vil stoppe her. 

- Dyrere enn nødvendig

- Det skal settes strenge krav til oss, fordi vi jobber med olje og gass under høyt trykk. Vi vil ikke sette sikkerheten i fare. Men vi ser en del initiativ fra myndighetene som gir dyrere løsninger uten tilstrekkelig nytteverdi. Det går an å ivareta sikkerheten samtidig som man får fornuftige rammevilkår.

Thorvaldsen er klar på at bransjen må se i speilet, ikke bare kikkerten, og mener at alle parter nå jobber mot samme mål: å senke kostnadene. Han mener det er to overordnende behov: Forenkling og sterkere grad av internasjonalisering. Det gjelder rammebetingelser generelt, både satt av myndighetene og av bransjen selv.

- Fremover vil vi peke på behovet for internasjonale standarder, det er en erkjennelse av at vi er en internasjonal industri. Vi må ikke få flere særnorske krav enten det er standarder eller regelverk, enn det som er strengt tatt nødvendig.

Petroleumstilsynet etterspør eksempler også her.

- Er det en avsporing å argumentere med dyrere regelverk andre steder, for eksempel på britisk sokkel?

- Det er en utfordring at man snakker generelt og ikke blir spesifikk. Kostnader ved norsk petroleumsregelverk har vært tema for mange debatter i mange år. Det har blant annet vært nedsatt arbeidsgrupper for å se på forholdet mellom regelverket i Storbritannia og Norge, men med unntak av noen kjente krav til restitusjon og hvile, har man ikke klart å påvise hvilke særnorske regler som eventuelt er kostnadsdrivende, sier Myrhvold.  

Lien åpner for nyttevurdering

Energiminister Tord Lien har de siste månedene diskutert kostnadsutfordringene på norsk sokkel i en rekke sammenhenger. Han mener man også må se på regelverket.

- En av mange ting vi må se på er hvorvidt alle tiltakene som er vedtatt på norsk sokkel er tilstrekkelig kost-nytte-vurdert, sier Tord Lien.

- Hvordan skal dere ta stilling til det?

- Vi skal sette i gang en dialog med industrien, og jeg tror det blir viktig å jobbe med å få på plass en felles virkelighetsoppfatning hos alle parter, sier Lien.

I rapporten "Tillsynsstrategi og HMS-regelverk i norsk petroleumsvirksomhet" som ble levert til Arbeidsdepartementet i august i fjor er en av anbefalingene at "det bør vurderes å innføre en praksis for eksplisitt å sammenligne kostnader i forhold til antatt nytte ved innføring av nye forskrifter og enkeltvedtak."

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.