– Dette er graverende funn, sier Øyvind Midttun, pressekontakt i Petroleumstilsynet.

I slutten av mai gjennomførte Petroleumstilsynet et tilsyn med «Gyda»-plattformen som blir operert av det spanske selskapet Repsol. Nå er den endelige rapporten blitt offentliggjort, og peker på en rekke avvik knyttet til sikkerheten på plattformen.

Det ble blant annet avdekket alvorlige avvik knyttet til tennkildekontroll. Tennkilder er elektrisk utstyr som kan skapte gnister, og dermed føre til en eksplosjon.

– Det er avgjørende at sikkerhetssystemene virker, og at tennkilder blir koblet ut dersom det skulle oppstå en nødssituasjon, for eksempel en gasslekkasje, sier Midttun.

«Ukontrollert eksplosjon»

I rapporten kommer det frem at det ble gjennomført en test av systemet som avdekket at tennkildene ikke ble koblet ut som de skulle.

– Det ble registrert utstyr både i prosessanlegget og boreanlegget som ikke ble utkoblet, står det i rapporten.

Feilen kunne ha fått fatale konsekvenser.

– Når det er problemer knyttet til nødavstengningen og tennkilder ikke blir koblet ut, kan det i ytterste konsekvens være fare for en ukontrollert eksplosjon, sier Midttun.

Som følge av feilen valgte Repsol å stenge produksjonen fra «Gyda». På spørsmål om Petroleumstilsynet hadde stengt plattformen om ikke selskapet selv hadde gjort det, svarer Midttun slik:

– Det blir spekulasjon, men det er klart at det ikke går å drive en plattform uten å ha kontroll på tennkildene.

Ikke kjent med faren

Stavanger Aftenblad omtalte at produksjonen på feltet ble stengt tidligere i juni. Da oppga Repsol at en signalfeil på sikkerhetssystemet var grunnen. Dette fastholder også pressekontakt Grethe Foldnes til DN.

Petroleumstilsynet mener det var fare for en ukontrollert eksplosjon. Hva tenker dere om det?

– Vi er ikke kjent med denne konklusjonen hos Petroleumstilsynet. Da signalfeilen ble avdekket, ble produksjonen rutinemessig stengt ned og det ble satt ned en arbeidsgruppe for å få en fullstendig oversikt over problemet samt å treffe kompenserende tiltak, skriver Foldnes i en epost til DN.

Hun oppgir at produksjonen på plattformen ble satt i gang igjen den 30. juni.

– Er dere trygge på ha tettet alle avvik?

– Observasjoner som Repsol oppfatter som alvorlige er utbedret eller kompensert på annen måte for å tillate drift av anlegget. Spesifikt for tennkildekontroll, så har Repsol gjennomført et omfattende verifikasjonsprogram av alle nedstengningsnivå. Vi opererer i dag med kompenserende tiltak som ivaretar at plattformens sikkerhetssystemer fungerer som tiltenkt, skriver Foldnes.

Foldnes svarer ikke på hvor mye selskapet har tapt på produksjonsstansen, men mener den er begrenset.

– Signalfeilen ble avdekket like før en planlagt vedlikeholdsstans.

Flere avvik

I rapporten kommer det også frem flere avvik knyttet til sikkerheten på plattformen.

«Det ble avdekket feil og mangler ved teknisk tilstand til elektriske installasjoner», heter det.

Rapporten lister opp hele 14 punkter på avvik som gjelder de elektriske installasjonene. Dette inkluderer blant annet skader på installasjoner, utstyr med defekter, og uisolerte kabler.

Under tilsynet fant også Petroleumstilsynet mangler ved tiltak for å unngå fare- og ulykkessituasjoner. Rapporten peker på at det ikke var gode nok rutiner for hvem som hadde ansvaret for de elektroniske anleggene, og at brennbart materiell var lagret i rom for elektriske anlegg.

Grethe Foldnes mener at elektriske anlegget er sikkert og forsvarlig å drifte.

– Repsol arbeider systematisk med drift og kontinuerlig forbedring av våre anlegg og drift av disse. De konkrete observasjoner som tilsynet avdekket ble håndtert både med korrektive tiltak for utbedring samt forebyggende tiltak som del av forbedringsarbeidet. (Vilkår)

Er lege i ferd med å bli et lavstatusyrke?
Andelen kvinnelige leger øker. Gjør det noe med yrkes status?
01:33
Publisert: