Statistisk sentralbyrås registertall viser riktignok at over 5.000 færre fikk staten som arbeidsgiver gjennom 2017, ifølge en oversikt fra mars i år. Men i virkeligheten er de 5.000 for det meste «organisert ut» av statens arbeidsgiverruller. Antall statsansatte økte egentlig med rundt 900, skriver Difis seniorrådgiver Kristian Eide i en fersk analyse.

Kirken og banen ut

Det er nå rundt 166.000 direkte statsansatte, enda flere om separat organiserte offentlige foretak i som for eksempel helse regnes inn.

Solberg-regjeringen har både før og nå hatt som mål å tilrettelegge best mulig for privat nærings- og annen virksomhet, og å begrense byråkrati og vekst i statlig sektor.

» … Samtidig må offentlig sektor vise omstillingsevne og -vilje, og tiltak for å effektivisere og avbyråkratisere offentlig sektor må gjennomføres. En effektiv offentlig sektor er også nødvendig for å møte behovet for velferdstjenester uten at dette reduserer tilgangen på arbeidskraft i privat sektor.» heter det i den siste regjeringsplattformen,

Avbyråkratiseringen har så langt ikke gått særlig fort – i alle fall ikke i tall. «Justert for omorganiseringer, har antall ansatte økt med 900", skriver Difi i sin analyse av utviklingen gjennom 2017.

For fallet i SSBs registerbaserte statistikk over arbeidsforhold i staten skyldes i hovedsak bytte av hatt. Det statlige Jernbaneverket ble i 2017 til Bane Nor. 4500 fikk ikke lenger staten som arbeidsgiver, bare vel 300 gikk over til det nye Jernbanedirektoratet.

Den norske kirke fikk tilsvarende rundt 1600 arbeidsforhold flyttet ut fra staten som arbeidsgiver etter skillet mellom kirke og stat.

Utdannelse

I Difi-analysen er det utdannelse som har fått flest nye jobber gjennom 2017. På Kunnskapsdepartementets område ble det 890 flere ansatte. Arbeids- og velferdsetaten (450) og politi- og lensmannsetaten (466) gikk også godt opp.

Motsatt har utlendingsetaten gått ned med 250 etter det store fallet i asylankomster. Samferdsels- og Helse- og omsorgsdepartementene har også knepet inn, den første mest gjennom kutt i veivesenet.

Finansdepartementet er også blant de aktsomme. Deres underliggende skatteetat har nå ifølge Difi 150 færre arbeidsforhold enn for ett år siden. (Vilkår)

SV har oppsummert før sommeren: -Alle er nå trøndere
Politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim i DN kommenterer hvor tøffe trøndere har vært lenge før trønderfylkene ble sammenslått.
01:40
Publisert: