Dette er grunntanken i Nei til Frontkollisjoners landsomfattende aksjon fra 19. august.

– Aksjonen avsluttes med den store konferansen 090909 i Oslo Kongressenter 9. september, der vi forventer at samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) gir veimyndighetene muligheter for strakstiltak med midtrekkverk i kommende stortingsperiode, sier prosjektleder i 090909, Per-Kaare Holdal, til NTB.

Her må det presenteres planer og «nye» penger, helt uavhengig av hva som foreslås i Norsk Transportplan (NTP) 2010-2019, understreker han.

– Møteulykker utgjør vel 35 prosent av alle dødsulykkene på norske veier. De årlige omkostningene forbundet med trafikkulykker beløper seg til vel 26 milliarder kroner.

Delmål
De fleste er enige i at myndighetenes overordnede mål – veitrafikk uten drepte og hardt skadde – er vanskelig å nå innen overskuelig tid.

Men det er satt et delmål om å redusere antall med en tredel innen 2020 – sammenlignet med årene 2005 til 2008. Det betyr at antall drepte og hardt skadde skal reduseres fra rundt 1.200 per år til maksimalt 775.

– Samtidig som vi vil prioritere drift og vedlikehold av hele veinettet, ser vi for oss en videre utbygging av firefelts veier, og – ikke minst – midtrekkverk på to- og trefelts veier, sier avdelingsingeniør Finn Harald Amundsen i Statens vegvesen til NTB.

Han sier at det i dag fins 115 kilometer vei med midtrekkverk. I løpet av 2009 åpnes det 15 kilometer til. Kommende fireårsperiode er det forutsatt at det bygges midtrekkverk på nye 100 kilometer vei, sier Amundsen.

Behov 450 km.
Avdelingsdirektøren peker på at det samlede behovet for midtrekkverk på stamveinettet er beregnet til vel 450 kilometer. Her står norske veimyndigheter overfor et dilemma. Den generelle bredden på det norske stamveisystemet er vel sju meter. Skal det monteres midtrekkverk her, må banebredden utvides slik at et utrykningskjøretøyer kan passere et annet kjøretøy som har stanset.

Dette er ekstra kostbart, og veimyndighetene har derfor prioriterrt veier med stor ulykkesrisiko og en trafikkbelastning per døgn på minst 8.000 kjøretøyer i 2020.

Etter påtrykk fra blant annet Nei til Frontkollisjoner er det i NTP for 2010-2019 tatt med kart som viser veier hvor det arbeides med midtrekkverk, og hvor det er strekninger med behov for slike rekkverk.

– Forslagene på kartene kan selvsagt diskuteres. Men de er en begynnelse. På konferansen 9. september kan Navarsete komme på talerstolen med løfter i kroner og øre, og her har hun en unik mulighet til å være med på å redusere prognosen for hvor mange som vil miste livet ved møteulykker i fremtiden, sier prosjektleder Per-Kaare Holdal til NTB.