Liv Løberg ble i tingretten i april dømt til ett år og to måneders fengsel og inndragning av en million kroner for bruk av falske vitnemål i en rekke toppjobber i offentlig forvaltning de siste ti årene.

Løberg anket dommen, men lagmannsretten sa nei til å behandle skyldspørsmålet en gang til. Derfor var det bare straffeutmålingen som var tema i rettssaken siste uke.

I en fersk slutning fra Borgarting lagmannsrett kommer det frem at Løbergs anke forkastes i sin helhet.

«Lagmannsretten er kommet til at anken over straffutmålingen ikke fører fram. En delt lagmannsrett har også kommet til samme resultat når det gjelder anken over inndragningsavgjørelsen», heter det i dommen.Kilde: Dagens Næringsliv