Skipsfartens globale utslipp anslås å være rundt 1000 millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig. Svimlende mengder. Dessverre viser prognosene at utslippene vil doble seg innen 2050.

I juli skjerpet den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) sine klimamål. Dens nye strategi krever at internasjonal skipsfart skal nå netto nullutslipp av klimagasser i 2050. Dette er i tråd med Norges Rederiforbunds mål om å være klimanøytrale innen 2050 og i tråd med FNs klimamål.

Magnus K. Ankarstrand
Magnus K. Ankarstrand

Eksisterende tiltak som reduserer utslippene fra skipsfarten, er ikke tilstrekkelig. Skal målene nås trenger vi utslippsfrie drivstoffalternativer. Batteri fungerer på kortere distanser, men ikke for havgående skip.

Her kommer ren ammoniakk inn i bildet.

André Risholm
André Risholm

Ammoniakk som drivstoff er en lovende og realistisk løsning for å sikre utslippskutt både i offshoresektoren og i andre skipssegmenter. Ammoniakk tar mindre plass enn andre nullutslippsløsninger, og det eksisterer allerede en global infrastruktur.

Håkon Skjerstad
Håkon Skjerstad

Flere motorprodusenter er klare med den første rene ammoniakkmotoren for skip om kort tid. I skrivende stund pågår ombyggingen av et norsk offshoreskip for å kunne bruke ammoniakk. Og i Tyskland kommer det signaler fra Rederiforbundet om at de ønsker grønn omstilling – så lenge tilgangen til drivstoff er god og forutsigbar. Ammoniakk peker seg også ut som en skalerbar løsning for større havgående fartøy.

Christian Fjell
Christian Fjell

Det er i Stavanger-regionen en betydelig aktivitet innen offshore shipping. Blant annet vil viktige aktører som Equinor og Aker BP være avhengige av tilgang på nye lav- og nullutslippsdrivstoff fra effektive bunkringsalternativ.

Derfor går flere energiaktører som Equinor, Yara, Altera Infrastructure, DNV, Amon Maritime og Azane Fuel Solutions sammen om et pilotprosjekt i Grønt Skipsfartsprogram for å kartlegge hvordan ren, lavutslipps ammoniakk kan anvendes av den norske offshoreflåten i Stavanger-regionen.

Et nordisk bunkringsnettverk kan bli en realitet. Prosjektet bygger videre på Yara og Azane Fuel Solutions' samarbeid siden 2021 i Grønn Plattform. Situasjonen minner om første fase i utbyggingen av ladestasjoner for elbiler.

Det forventes en enorm vekst i etterspørselen etter ammoniakk. Beregninger viser at det kan være snakk om 182 millioner tonn årlig innen 2050. Yara distribuerer allerede rundt en fjerdedel av verdens totale ammoniakkeksport.

Som en sjøfartsnasjon med stort hjemmemarked har Norge en god mulighet til å ta en ledende posisjon i utvikling av nullutslippsløsninger for skipsfarten. Norge har en stor verdikjede for skipsfart bestående av alt fra verft til utstyrs- og teknologibedrifter, og dette er et konkurransefortrinn som fortjener økt oppmerksomhet fra regjeringen i det grønne skiftet. Den allerede store norske offshoreflåten vil vokse i takt med utbygging av havvindturbiner – det tar seg dårlig ut om supplybåtene går på fossilt drivstoff. Dersom vi legger opp til at flåten skal bruke lav- eller nullutslippsdrivstoff, skapes et betydelig hjemmemarked.

Det er på høy tid at regjeringen innfrir sine egne løfter på dette området. Hurdalsplattformen signaliserer krav om nullutslippsfartøy fra 2030, og i budsjettenigheten med SV ble det vedtatt at regjeringen i løpet av 2023 skal fremme krav om lavutslipp til offshorefartøy med sikte på innføring fra 2025, og nullutslipp fra 2029. Vi ønsker velkommen et slikt krav for offshorebåter. Men samtidig som vi stiller krav må vi ta grep som gjør det mulig å innfri dem.

Miljøorganisasjonen Zero peker på muligheten for såkalte differansekontrakter hvor det offentlige utjevner prisforskjellen mellom ammoniakk og fossilt drivstoff i en overgangsfase. Disse, i tillegg til andre virkemidler for å sikre en rask og robust omstilling av norsk skipsfart, kan finansieres gjennom de økte inntektene som genereres når skipsfarten nå blir en del av EUs ETS-system. Gjennom et solid hjemmemarked bygger Norge verdifull kompetanse på infrastruktur, produksjon og anvendelse for fremtidens skipsfart.

Med ren ammoniakk har Norge potensial til å bidra til enorme utslippskutt samtidig som vi kaprer markedsandeler globalt. Vi kan være med på å redusere enorme utslipp på verdensbasis, skape en ny eksportnæring og samtidig styrke Norges historiske rolle som en ledende skipsfartsnasjon.

I disse dager iverksetter EU flere tiltak for å redusere utslipp fra skipsfarten. Direktivet kalles FuelEUMaritime og innebærer et kvotesystem som vil gjøre det stadig dyrere å bruke fossilt brennstoff. Målet er å tvinge frem grønne, utslippsfrie alternativer for at EU skal oppnå at utslippene reduseres med to prosent innen 2025 og 80 prosent innen 2050.

Skal vi nå våre ambisjoner om å være ledende på energiløsningene en dekarbonisert verden trenger, så haster det med å få gode reguleringer og rammebetingelser på plass. Verden venter ikke på Norge, og vi bør ikke bli akterutseilt av Brussel.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.