Dersom man blir arbeidsledig, kan man ha rett til dagpenger, som er ment å kompensere for inntektstapet ved arbeidsledighet. Dagpengenes størrelse og varighet avhenger av tidligere inntekt. Hvis man er helt arbeidsledig, utgjør dagpengene 62,4 prosent av tidligere inntekt og med en øvre grense på 444.113 kroner i året.

Johannes Sørbø
Johannes Sørbø

Dagpengeregelverket skal motivere til aktiv arbeidssøking. Det at man får et betydelig inntektsfall når man går fra lønnet arbeid til dagpenger, bidrar til dette. I tillegg er det et krav at man skal drive aktiv arbeidssøking eller annen aktivitet for å komme i arbeid.

Et moment som kan bidra til lavere motivasjon, er at dagpengene blir redusert dersom man jobber litt. De fleste vil tjene på å jobbe, men dagens regelverk gjør at noen kan tape på å jobbe dersom de får mulighet til det.

Espen Steinung Dahl
Espen Steinung Dahl

Dagpengene avkortes i dag med et fast beløp per time man jobber, uavhengig av hva du eventuelt tjener i ny jobb. Hvor mye dagpengene reduseres avhenger av to faktorer: inntekt før man ble arbeidsledig («dagpengegrunnlaget»), og hvor mye man jobbet før man ble arbeidsledig («vanlig arbeidstid»).

Dersom man har jobbet i en full stilling i minst seks måneder før man ble arbeidsledig, er vanlig arbeidstid i dagpengegrunnlaget 37,5 timer i uken. For de som har jobbet deltid, blir den lavere. Det samme gjelder om man ikke har hatt en fast arbeidstid siste halvår, da blir gjennomsnittlig arbeidstid siste 12 eller 36 måneder brukt.

Hvis man jobber mer enn 50 prosent av vanlig arbeidstid, mister man dagpengene.

Hvordan påvirker disse reglene dagpengene?

La oss bruke et eksempel: En person som hadde arbeidstid på 20 timer i uken og en årlig inntekt på 334.000 kroner i 2022. Denne personen ville normalt motta 4013 kroner i uken i dagpenger. Hvis vedkommende takker ja til å vikariere én dag, vil det resultere i en reduksjon på 201 kroner per time i dagpengene. Dersom personen tidligere hadde jobbet fulltid med samme årsinntekt, ville reduksjonen bli 107 kroner per time.

Gjennom en analyse av dagpengemottagere i 2019 ser vi at én av fire vil oppleve en reduksjon på mer enn 200 kroner per time ved å jobbe én time.

Sammenligner vi dette med lønnsnivået i utvalgte yrker, var for eksempel median timelønn for servitører 200 kroner i november 2022, mens den var på 214 kroner for skoleassistenter og 230 kroner for butikkmedarbeidere. Én av fire dagpengemottagere vil dermed tjene svært lite eller til og med tape på å takke ja til å jobbe noen timer i slike yrker.

Årsaken er at det som trekkes fra dagpengeutbetalingen hvis man jobber, er like mye som eller mer enn det de tjener på å jobbe.

I og med at dette er sammenlignet med medianlønn, er det naturlig å tenke seg at lønnen dagpengemottagere blir tilbudt, vil være enda noe lavere. I tillegg kan man også få andre utgifter, som transport til og fra jobb, slik at det i realiteten kreves enda noe høyere lønn for å gå i pluss.

Det som kjennetegner arbeidsledige som står overfor en avkortning på mer enn 200 kroner per time, er at de i stor grad har jobbet deltid. Halvparten av denne gruppen har vanlig arbeidstid som er lavere enn fulltid.

Den resterende halvdelen har jobbet fulltid og hatt en inntekt på om lag 6 G eller mer, men det er grunn til å tro at de i større grad er ledig i kort tid, og i mindre grad er påvirket av avkortningsreglene.

Det er altså særlig beregningen av hvor mye du jobbet før du ble arbeidsledig, som gjør at mange får en høy avkortning.

I tillegg kan grensen på 50 prosent av vanlig arbeidstid føre til at noen faktisk taper penger på å jobbe, selv med høyere timelønn. La oss for eksempel si at en arbeidsledig har vanlig arbeidstid på ti timer i uken og mottar 2007 kroner i dagpenger ukentlig. Da blir dagpengene redusert med 201 kroner for hver time man jobber. Hvis vedkommende får tilbud om å jobbe syv timer i uken til en timelønn på 250 kroner, vil lønnen bli 1 750 kroner per uke. Men siden arbeidstiden er mer enn 50 prosent av tidligere arbeidstid, vil dagpengene falle bort.

Vedkommende ender altså opp med å tape penger ved å godta jobbtilbudet.

Dagens regelverk gjør altså at det for en del arbeidsledige kan straffe seg økonomisk å takke ja til små arbeidsoppdrag. Hovedgrunnen til dette er måten vanlig arbeidstid beregnes på. Om den i stedet settes til fulltid for alle, vil mye være løst.

I tillegg bør man vurdere å heve terskelen, slik at man kan jobbe mer enn 50 prosent av tidligere arbeidstid.

Et annet alternativ er å avkorte mot faktisk inntekt, men da må Nav ha tilgang til gode nok inntektsdata.

Forskning har vist at det å ta deltidsjobber som arbeidssøker øker muligheten for fulltidsjobb. Da bør også regelverket støtte opp under dette.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.