Sosial bærekraft er på agendaen som aldri før. Det er mange år siden konsernet Ferd utfordret Deloitte og andre næringslivsaktører på å gjøre mer når det gjaldt sosial bærekraft. Konsernet stilte krav til sine juridiske leverandører om at de måtte ha et eget «pro bono»-engasjement innen sosialt entreprenørskap eller frivillig sektor.

Dette er å vise innkjøpsmakt i praksis, og vi håper flere, også offentlig sektor kan la seg inspirere til å bruke sin enorme innkjøpsmakt.

Kirstine Holst
Kirstine Holst (Foto: Oda Hveem)

Integreringsarbeid handler om å ta mennesker inn i samfunnsstrukturene; blant annet med tilgang til skole, helse og bolig. Inkluderingsarbeid handler mer om hvordan samfunnsarenaer strekker seg mot å tilpasse seg alle mennesker og gi et tilfredsstillende tilbud til alle.

Margrete Guthus
Margrete Guthus

Der integrering er å bli invitert til festen, er inkludering å bli invitert inn i dansen.

For å skape et mer inkluderende samfunn er det viktig at hele samfunnet tar ansvar. Frivillig sektor og sosiale entreprenører kan bidra, og øvrig arbeidsliv må ta sin del. Ikke minst kan både privat og offentlig sektor bli mer bevisste på hvilken innkjøpsmakt de har, og styre kjøp og samarbeidsavtaler inn mot sektorer som bidrar til at sosial bærekraft blir løftet.

Arbeidslivet er en viktig integrerings- og inkluderingsarena, og vi tenker det er et godt grep at den nye regjeringen flyttet integrering og inkludering samlet til Arbeids- og sosialdepartementet.

Offentlig sektor er ofte særlig opptatt av pris i sine anbud – men hva med å inkludere tydeligere kriterier som også vektlegger aldersmangfold, etnisk mangfold, kjønnsbalanse, og hvordan man jobber med lærlinger og praksisplasser?

Dette er fullt mulig å gjøre innenfor dagens regelverk om offentlige anskaffelser.

Vi ser at ulike aktører bidrar med både viktig innsikt og praktisk tilnærming til å jobbe med sosial bærekraft. Sosiale entreprenører jobber ofte på tvers av siloer og kan komme med nye løsninger.

For eksempel Moving Mamas, som jobber for at førstegenerasjons innvandrerkvinner skal komme inn i norsk arbeidsliv. Organisasjonen vant Jenteprisen 2021, som deles ut av Plan International Norge og Costume på FNs internasjonale jentedag 11. oktober 2021.

Juryen la særlig vekt på at arbeidet med sårbare innvandrerkvinner i Norge som blir værende i «utenforskapet», er blitt enda viktigere etter pandemien.

Men i praksis er det svært vanskelig å skalere Moving Mamas sin modell uten at offentlig sektor vrir sin innkjøpsmakt til også å favne små aktører.

Kunnskapsbedrifter innen privat næringsliv, som Deloitte, er også samfunnsaktører, og ser verdien av at arbeidslivet i bred forstand fungerer på en god og inkluderende måte. Internt jobber vi langs mange akser samtidig; med holdninger, med incentivordninger og ikke minst med å være bevisst verdien av mangfold og å kunne lede mangfoldet.

Sodexo, verdens 19. største arbeidsgiver og med mer enn 1000 ansatte i Norge, arbeider systematisk med mangfold på mange områder, som blant annet etnisk mangfold og kjønnsbalanse. Aldersmangfoldet vårt er vi særlig stolte av. Selv om det å jobbe i kantiner og med renhold er tunge yrker, blir våre ansatte lenge i selskapet, mange helt til pensjonsalder.

Dette er flott, helt til vi skal være med i anbudsprosesser.

Alder har nemlig en pris. Lang ansiennitet betyr høyere tarifflønn for den ansatte, og høyere kostnader for arbeidsgiver. I konkurranse med aktører som ansetter mange unge uten ansiennitet, har man en ulempe. Unge arbeidstagere, som er nye i arbeidslivet, har ofte bedre helse og mer energi, noe som gjør det attraktivt å få dem som arbeidstagere i fysiske yrker med høyt tempo.

Likevel er ikke ansiennitet noe som burde være en ulempe. En arbeidsstokk med lang ansiennitet er et uttrykk for kvalitet og kompetanse, og ikke minst at de ansatte trives på jobb over tid.

Verdien av mangfold og annen sosial bærekraft må anerkjennes. Både offentlig og privat sektor bør bruke innkjøpsmakten som et bevisst og modig verktøy for å styre mot en sosial og økonomisk bærekraftig utvikling i samfunnet.

Alder har nemlig en pris. I konkurranse med aktører som ansetter mange unge uten ansiennitet, har man en ulempe

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.