Den såkalte kampen om ansiennitetsprinsippet ved utvelgelse av overtallige er avklart av Høyesterett ved dom 28. februar. Der fikk Skanska Norge as medhold i at lagmannsretten hadde gått for langt i å innsnevre arbeidsgivers styringsrett ved omstillinger og nedbemanninger.

Skanska fikk medhold i at det ikke var grunnlag for å sette ansiennitet som hovedregel ved utvelgelse av overtallige ved nedbemanning i tariffbundne virksomheter. Skanska fikk også medhold i at det ikke normalt kreves vesentlig kompetanseforskjell eller andre tungtveiende grunner for å fravike ansiennitetsrekkefølgen.

Høyesterett uttalte i dommen at det kunne gi «misvisende assosiasjoner å karakterisere ansiennitetsprinsippet som en hovedregel». Dette fordi det gir inntrykk av at det skal noe mer til for å fravike ansiennitetsrekkefølgen enn hva det er rettslig grunnlag for. Videre at krav om vesentlige kompetanseforskjeller typisk forutsetter relativt betydelige ansiennitetsforskjeller i den oppsagtes favør.

Høyesterett la i tillegg til bestemmelsen i Hovedavtalen paragraf 8–2 avgjørende vekt på forlik mellom LO og NHO i oktober 2018, foranlediget av denne saken.

Skanska anførte at de fulgte ansiennitetsprinsippet da de inngikk avtalen med hovedtillitsvalgte og la rammene for nedbemanningen. Dette var Høyesterett enig i, men opphevet ikke lagmannsrettens dom, fordi de mente den faktiske saksbehandlingen førte til at oppsigelsene var usaklige. Det var ikke anket til Høyesterett over bevisbedømmelsen.

Høyesterett legger i dommen til grunn en regel for utvelgelse ved nedbemanning som balanserer hensynet til arbeidstager mot arbeidsgivers behov for å tilpasse seg endringer og opprettholde konkurransekraft på en god måte. Arbeidsgivers styringsrett innsnevres ikke, slik lagmannsretten og LO hevdet.

Utover denne klargjøringen fra Høyesterett og tariffpartenes forlik må utvelgelsene ved nedbemanning tilpasses virksomhetene og de ansattes konkrete situasjon. Det er etter at dommen er avsagt klart at kompetanse må kunne vektlegges i stor grad der dette er nødvendig – også for tariffbundne virksomheter.

Jarl Borgvin Dørre var Skanskas prosessfullmektig ved Høyesterett(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.