LO har i mange år stått på barrikadene for at ansiennitet skal være en hovedregel ved nedbemanninger i Norge. LO posisjon har skapt problemer ved en rekke nedbemanninger. Bedriftene trenger kompetanse og dyktighet, ikke minst dersom de går dårlig, og ingen av disse egenskapene behøver å ha noe med ansiennitet å gjøre.

De fleste er imidlertid enige om at ansiennitet likevel bør ha en viss betydning, da den av og til kan kobles til dyktighet, i tillegg til å kunne være utslag av lojalitet til bedriften. Den bør således ha noe vekt.

LOs posisjon har imidlertid stått i en viss motsetning til organisasjonens helt berettigede krav om kompetanseløft i arbeidslivet. Men hvis kompetanse er så viktig, hvorfor har da ikke LO krevd at kompetanse skal være hovedregel ved nedbemanninger og ikke ansiennitet?

Ansiennitetsprinsippet gir jo også innlåsningseffekter som står i motstrid til et kompetanseløft: Hvem tør å bytte jobb og lære nye ting når man samtidig mister ansiennitet, og dermed jobben ved neste nedbemanning?

Arbeidslivet trenger mobilitet og nyskapning, og da kan ikke alle sitte på samme krakken hele yrkeslivet.

Saken gjaldt en nedbemanning i Skanska i 2016, hvor LO mente Skanska ikke hadde tatt tilbørlig hensyn til ansiennitet. LO vant frem i resultatet pga. en saksbehandlingsfeil hos Skanska, men tapte på prinsippet. NHO, som gikk inn som partshjelper for Skanska i Høyesterett, fikk nemlig fullt gjennomslag for sitt syn på ansiennitetsprinsippet.

Høyesterett uttalte enstemmig (avsnitt 62): « …[det] kan det etter mitt syn gi misvisende assosiasjoner å karakterisere ansiennitetsprinsippet som en «hovedregel». Uttrykket kan i denne sammenheng gi inntrykk av at det skal noe mer til for å fravike ansiennitetsrekkefølgen enn hva jeg mener det er rettslig grunnlag for.»

Høyesterett har avklart et helt sentralt spørsmål som er oppe ved de aller fleste nedbemanninger: Hvor stor betydning har den ansattes ansiennitet kontra andre kriterier? Høyesteretts konklusjon gjør det lettere å legge vekt på kompetanse og dyktighet ved nedbemanninger, noe som er i samsvar med den retning som det norske arbeidsliv har tatt de siste årene.

Dette er godt nytt for både bedriftene og de ansatte, også de ansatte som er organisert i LO: Dyktighet og kompetanse er viktigere for å skape lønnsomme bedrifter enn hvor lenge arbeidstager har vært ansatt.

Arbeidsgiver har imidlertid bevisbyrden for at den bygger på riktig faktum og saklig utvelgelse, noe en del bedrifter undervurderer, noe også denne saken viste.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Nå har det virkelig tatt av for Tesla i Norge. Her ser du hvorfor det neppe vil gi seg med det første
00:50
Publisert: