Norge lever godt på historiske veivalg og beslutninger tatt av nasjonale strateger. Vi kan være stolte over hvordan vi bygde ut vannkraften, industrialiserte landet, utviklet olje- og gassvirksomheten, og bygde et landsdekkende utslippsfritt kraftsystem. Tiden for å hvile på laurbærene er forbi. Nå må vi ta et nytt krafttak, og ruste oss for fremtiden.

Verdens energisystemer er i endring, og en sterk global trend er at stadig mer elektrifiseres. Sluttbruk av fossil energi erstattes av fornybare og utslippsfrie energiløsninger. Rammene for denne utviklingen settes av stadig mer tydelige og ambisiøse klimamål. I EU skjerpes innsatsen gjennom European Green Deal og industristrategien, og gjennomsyrer alle politiske initiativ.

Ole Erik Almlid
Ole Erik Almlid

Det norske kraftsystemet og fornybarressursene er vårt viktigste fortrinn, men dagens rammebetingelser tar ikke høyde for at elektrifiseringen nå må skje raskere, om vi ikke skal tape tempo i klimaomstillingen og konkurransen om framtidens verdiskaping og arbeidsplasser.

Valgene vi gjør nå vil avgjøre om Norge kommer ut som en vinner eller en taper i den grønne omstillingen. LO og NHO legger til grunn at Norge skal nå våre klimamål, og at vi må lykkes med en ambisiøs industrisatsing i tråd med bl.a. Grønne elektriske verdikjeder, Prosess21 og Konkrafts veikart.

Peggy Hessen Følsvik
Peggy Hessen Følsvik (Foto: Trond Isaksen)

Ved inngangen til det som skal være et taktskifte i klima- og energiomstilling, må vi unngå å bli fastlåst i en tilspisset debatt om vi skal være med på omstillingen, og hva den fornybare kraften skal brukes til. Utnyttelse av norske kraftressurser til industriell vekst og energiomstilling innebærer store og langsiktige investeringer i et samspill mellom kraftsektoren og andre næringer.

Det fordrer langsiktige planer for infrastrukturutvikling, målrettede satsinger på nye industrietableringer og forutsigbare konsesjonsprosesser.

LO og NHO, med sentrale forbund og landsforeninger som Fellesforbundet, Industri Energi, El og It, Norsk Industri, Norsk olje og gass, Energi Norge og Nelfo, har satt i gang et arbeid med å samle arbeids- og næringslivets interesser rundt en felles energi- og industripolitisk plattform.

Vi erkjenner at det også er spenninger mellom ulike deler av arbeids- og næringslivet på dette området, men vi er mest bekymret for at det offentlige ordskiftet om energipolitikken preges av økende polarisering. For å bygge bro over interessemotsetninger og unngå unødige konflikter er vi avhengige av styrket, felles forståelse om sammenhengene mellom kraft- og nettutbygging, verdiskaping, arbeidsplasser og klima.

… vi er mest bekymret for at det offentlige ordskiftet om energipolitikken preges av økende polarisering

Dette bør stå sentralt i regjeringens arbeid med stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. Like viktig blir dette temaet i den kommende valgkampen.

Vi etterlyser et krafttak der følgende må stå sentralt:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

  • Ambisjonsnivået i energipolitikken fremover må ta høyde for at vi både skal innfri klimaforpliktelser for 2030 og 2050, og stimulere til en ambisiøs industrisatsing. Dette krever forsterking og opprusting av kraftnettet, økt fornybar kraftproduksjon – vind, vann og sol – og nye grep og virkemidler for energieffektivisering.
  • Politikken må ta høyde for at utviklingsbanen for kraftetterspørsel ender på de høye anslagene i NVEs og Statnetts analyser. Dette understrekes også av arbeidet i Prosess21, der de peker på at rikelig krafttilgang er en avgjørende forutsetning for at mange industrielle initiativer skal bli realisert. Tilgang på fornybar kraft til konkurransedyktige priser er ett av norsk industris fremste konkurransefortrinn.
  • Videreutviklingen av et sikkert og effektivt norsk kraftsystem må baseres på prinsipper om bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomhet, men må gi reell mulighet til at produksjonen kan oppskaleres i forhold til etterspørselen og at utviklingen av kraftnettet kan skje raskere enn det som er mulig i dag.
  • Vellykket klimaomstilling og ambisiøs industrisatsing krever en helhetlig elektrifiseringsstrategi som kobler industrielle muligheter, klimamål og utbedringer i kraftsystemet.