Barnehageutbyggingen i Norge er en vellykket reform. Kommunene fikk ansvaret for full barnehagedekning og private ble invitert inn. Gunstige betingelser som husbanklån, offentlig finansierte tilskudd og økonomisk likeverdig behandling var viktige ingredienser i denne suksessen.

Det skal fortsatt være en god miks av både kommunale og private barnehager. Med full barnehagedekning er nå dessuten oppbyggingsfasen over. For å ta vare på bærekraft, mangfold og legitimitet må finansieringsordningen endres.

Det offentlige vil i årene som kommer få nye og mer komplekse oppgaver. Samtidig blir det færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Knappe ressurser må utnyttes best mulig for å svare på innbyggernes forventninger. Dette krever mer samordning av tjenestetilbudene lokalt og forsterket innsats på forebygging og samarbeid på tvers av tjenester.

Samlede tilskudd til private barnehager utgjør 22 milliarder kroner. Foreldrene betaler fire milliarder kroner årlig. Det er store penger vi snakker om.

Lønnsomheten i flere av de private barnehagene er for høy, og det kan ikke utelukkes at eierne får såkalt superprofitt – meravkastning utover det normale.

Vi som utgjør flertallet i barnehageutvalgets rapport, «Du er henta!», mener den riktige oppskriften er å gi styring tilbake til lokaldemokratiet. På den måten kan barnehagetilbudet utvikles videre sammen med innbyggerne i tråd med lokale forutsetninger og behov.

Vi foreslår derfor en lokal samhandlingsmodell. Kommunene bør få flere virkemidler som skal sørge for gode barnehagetilbud til alle barn. I det ligger også ansvaret for god samhandling med private barnehager.

I en slik modell kan kommunene prioritere ideelle og små enkeltstående private barnehager. Dette kan gi disse barnehagene bedre økonomi, hindre oppkjøp og sikre mangfoldet i sektoren.

Kommunene vil få virkemidler til å sikre kvalitet og sammenheng i tjenestene. Muligheten til å stille positive vilkår vil bidra til jevnere kvalitet og bedre tjenester til alle barn i kommunen. Dette kan for eksempel være krav om å delta på helhetlige satsinger, eller følge lokalt bestemte bemannings- og utdanningskrav.

Kommunene vil samtidig få plikt til å sørge for riktig finansiering av satsingene. Dette vil gi kommunene bedre muligheter til å satse på kvalitet, samtidig som det også vil bidra til jevnere driftsmarginer for de private barnehagene.

På denne måten får samfunnet bedre oversikt med de vel 26 milliardene private barnehager har i inntekt årlig

Rett finansiering av de private barnehagenes pensjonskostnader har vært mye diskutert. Pensjonspåslaget i dagens ordning overfinansierer de private barnehagene med store beløp. Påslaget bør settes ned – slik regjeringen har foreslått – til 11 prosent, før en går over til kostnadsdekning av reelle kostnader. Den lokale samhandlingsmodellen sørger for nettopp dette. Private barnehager får finansiert sine kostnader – oppad begrenset til kommunens nivå.

Slik legger vi til rette for en finansiering som sikrer ansatte i privat sektor best mulig vilkår.

En forutsetning for samhandlingsmodellen er at hver barnehage må organiseres som eget rettssubjekt. Det vil si at hver enkelt barnehage rapporterer regnskap hvor alle transaksjoner blir synlige og balansen rapporteres. Innføring av eget rettssubjekt er derfor et svært viktig bidrag for å sikre innsyn i og kontroll av økonomien i private barnehager. På denne måten får samfunnet bedre oversikt over de vel 26 milliardene private barnehager har i årlig inntekt.

Alle er tjent med at dette er midler som kommer barna i barnehagen til gode.

Som en viktig del av det helhetlige barnehagetilbudet i mange kommuner vil det være positivt at hele barnehagesektoren behandles enhetlig og samtidig, også lokalpolitisk. Dette bidrar til forutsigbarhet og likeverdighet i hele sektoren. En effektiv offentlig sektor må kunne dimensjonere sine tjenester opp og ned i takt med behovet. Private barnehager, som et offentlig finansiert tjenestetilbud, kan ikke være noe unntak.

I tillegg til å styrke den demokratiske styringen med sektoren, sørge for effektiv ressursbruk og bidra til økt kvalitet, vil forslagene bidra til forutsigbarhet og stå seg langt inn i barnehagesuksessens neste fase.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.