Et regjeringsoppnevnt utvalg, ledet av Knut Storberget, har gitt råd om hvordan vi kan finansiere private barnehager i fremtiden. Flertallet i Storberget-utvalget har foreslått en modell som gir kommunene økt ansvar og myndighet, også over private barnehager. Dette er nødvendig for at barnehagesektoren skal styres som én samlet sektor under demokratisk kontroll.

Mette Nord
Mette Nord (Foto: Klaudia Lech)

Vi støtter forslaget, fordi det kan bidra til at penger som er bevilget til barnehager, brukes til barnehager, og fordi forslaget åpner for innsyn og demokratisk påvirkning av kommunenes drift av hele barnehagesektoren.

Kommunene bør, i henhold til forslaget, få større mulighet til å kreve kvalitetstiltak eller gode arbeidsvilkår for de ansatte som vilkår for finansiering av private barnehageplasser.

I dag kan ikke kommuner redusere finansieringen selv om behovet for barnehageplasser synker. Derfor mener vi kommunene bør få større mulighet til midlertidig finansiering av plasser ut fra hvordan barnetallet forandrer seg i ulike deler av kommunen.

Steffen Handal
Steffen Handal (Foto: Stig Weston)

Kommunen bør gis mulighet til å velge mellom ulike finansieringsmåter, og den bør sikres forkjøpsrett når barnehager skal selges eller går konkurs. Begrunnelsen er at det er kommunen som har ansvar for at alle barn får innfridd sin rett til barnehageplass, og at det derfor er viktig for kommunen å kunne endre tilbudet etter innbyggernes behov.

Vi vet at det er viktig å påvirke kommunene til å drive en god barnehagepolitikk. Ikke alle kommuner prioriterer barnehager høyt, eller har økonomisk mulighet for det. Det er i dag for mange kommunale barnehager som ikke oppfyller minstenorm for bemanning og barnehagelærere. Mange har lite eller ingen barnehagefaglig kompetanse.

Vi mener derfor at det å gi større ansvar til kommunene også må følges opp av å stille større krav til kommunene.

Forskning tyder på at det ikke er nevneverdige kvalitetsforskjeller mellom barnehagene i privat og offentlig sektor, men på ett punkt er det markant forskjell: Private barnehager har mindre samarbeid med andre offentlige tjenester, som barnevern og helsestasjon. Det er færre barn med spesielle behov i private barnehager sammenlignet med kommunale, og det kan selvsagt være en grunn.

Både de private barnehagene og kommunene må gjøre en innsats for å bedre samarbeidet om barna. Det gjelder både i opptak, kompetanseutvikling og gjennom nettverk. En av de viktigste utfordringene for barnehager i dag, er å sikre at sårbare barn får et bedre og mer helhetlig tilbud. Kompetanseutvikling og tverrfaglig samarbeid er helt nødvendig for å utvikle hele barnehagesektoren, og tverrfaglige møteplasser kan bare tilrettelegges av kommunene.

Kunnskap er en verdi som blir større når den deles, og slik er det også i barnehagene. Noen har hatt forventninger til at konkurranse skal føre til kvalitetsheving i barnehagesektoren. Det er imidlertid tilbakevist at barnehagesektoren fungerer etter markedsprinsipper. Foreldre gambler ikke med barns venner og oppvekstmiljø ved å shoppe rundt etter bedre barnehage.

Det ville også være veldig dårlig samfunnsøkonomi om alle barnehager skal ha ledige plasser som venter på nye «kunder». Det er derfor samarbeid og samordning som er veien til bedre barnehager – ikke konkurranse.

I et slikt perspektiv er det viktig at kommunene tar ansvar for helheten.

For oss er det også avgjørende at Storberget-utvalgets forslag har mekanismer som gir større åpenhet om hvordan pengene brukes i hver enkelt barnehage. Dette vil skape større tillit. Utvalgets forslag vil legge til rette for demokratiske prosesser i kommunene.

Vi mener at det er viktig at lokalpolitikere skal kunne gjøre utvikling av barnehagesektoren til en viktig politisk sak. Og innbyggerne bør kunne stille krav om gode oppvekstbetingelser for barna.

Skal barnehagesektoren utvikles, kreves det et politisk engasjement, både sentralt og lokalt. Storberget-utvalget legger til rette for dette.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.