Advokat Henrik Hagberg skriver i Dagens Næringsliv 6. februar under overskriften «Det finnes intet smutthull som kan gjøre beaching lovlig». Dette må nyanseres.

Uforsvarlig skraping av skip i lavkostland er forbundet med høy risiko for miljøforurensning, alvorlige arbeidsulykker og barnearbeid. Hverken nasjonale eller internasjonale regelverk har så langt fått bukt med de problemene slik skraping representerer.

Andre virkemidler er derfor nødvendige: Det må koste å handle uetisk.

Hagberg omtaler det gjeldende regelverket i Europa om forsvarlig gjenvinning av skip og forbudet mot eksport av farlig avfall, og hvorvidt dette kan omgås rett i forkant av at skipet skrapes. Skipsfartsnæringen er imidlertid global, og regionale reguleringer – med begrenset jurisdiksjon – er ikke alene tilstrekkelig for å hindre beaching.

Skip som ikke seiler under EU/EØS-flagg og som ellers ikke geografisk befinner seg i områder hvor reglene gjelder, faller utenfor de nevnte EU/EØS-reglene.

Selv der disse reglene gjelder og praksisen formelt sett kan rammes, vil håndhevingen likevel kunne være krevende der aktører gjør disposisjoner for å omgå reglene. Omgåelse må fremdeles kunne påvises og bevises.

Til tross for en rekke fortjenstfulle regulatoriske tiltak for å forby beaching og annen uforsvarlig skraping av skip medfører altså skipsfartsnæringens internasjonale karakter, kompliserte selskapsstrukturer og mangfoldige handelsmønstre at slik aktivitet ikke nødvendigvis rammes av eksisterende reguleringer. Det er derfor i alle tilfeller helt nødvendig med samvirkende virkemidler. Disse virkemidlene må rette seg mot de aktuelle aktørenes finansielle egeninteresse; det må koste å handle uetisk.

Dette kan oppnås ved at aktører som har makt til å stille krav om hvordan et ansvarlig næringsliv skal opptre, gjør nettopp det.

Som compliance- og transaksjonsadvokater har vi den senere tiden sett at stadig flere og strengere krav til hvordan skip skal resirkuleres inkluderes både i kjøpekontrakter, finansieringsavtaler og charteravtaler.

Norges Rederiforbund har engasjert seg sterkt for å komme uforsvarlig skraping av skip til livs og oppfordret sine medlemsbedrifter til å ta ansvar for skipene «fra vugge til grav». Gjennom ulike forum og initiativer har dessuten en rekke rederibedrifter, norske så vel som utenlandske, tatt avstand fra uforsvarlig skraping av skip.

Det samme ser vi i finansbransjen. DNB har for eksempel tatt til orde mot uetisk skraping av skip. Gjennom «Responsible Ship Recycling Standard» søker DNB og andre europeiske banker å innarbeide krav til forsvarlig opphugging av skip i rederienes låneavtaler.

Dersom tilgang til finansiering forutsetter at låntager påtar seg et ansvar for forsvarlig resirkulering av skipet, blir det fort attraktivt å handle etisk.

Tilsvarende vil risikoen for svartelisting være et betydelig incentiv til å unngå beaching. Store institusjonelle investorer som KLP og Oljefondet ekskluderer selskaper som driver slik praksis fra sitt investeringsunivers.

Også rederienes kunder stiller i stadig økende grad krav om forsvarlig resirkulering av skip.

Vi ser en tydelig utvikling på området. Det stilles stadig flere og strengere krav til hvordan skip skal resirkuleres. Disse kravene blir ikke bare stilt av banker, investorer og kunder, men kommer også fra rederibedriftene selv, og andre interessenter. På denne måten presses aktører til å skrape skip på en måte som ikke setter liv, helse og miljø i fare – selv uten at fullgod lovgivning er på plass internasjonalt. Dette fremstår også som nødvendig når eksisterende reguleringer i seg selv ikke er tilstrekkelige til å hindre beaching.

Slik vi ser det vil det for norske selskaper ikke være mulig å fortsette denne praksisen. Ansvarlighetens uskrevne lover synes følgelig å ha en effekt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Harrison Ford refset Donald Trump
På World Government Summit i Dubai, kritiserer Ford verdensledere som ikke tar klimatrusselen på alvor, blant annet egen president.
01:16
Publisert: