Det finnes over 100 boligstiftelser i Norge, opprettet av kommunene for å kunne gi vanskeligstilte en god og trygg bolig. OECD konkluderer i en rapport fra i fjor med at Norge har for få boliger for vanskeligstilte og må bygge flere. 24 prosent av husholdningene i Norge leier bolig, og tallet er økende.

Bjørn O. Øiulfstad
Bjørn O. Øiulfstad

Nærings- og fiskeridepartementet legger til grunn for et radikalt endringsforslag til Stiftelsesloven, at kommunene er best egnet til å ta vare på og utvikle boliger for vanskeligstilte (Prop. 135 L (2022)).

Aksel Mjøs
Aksel Mjøs (Foto: Eivind Senneset)

Selvstendige boligstiftelser eier og forvalter tusenvis av utleieboliger i samarbeid med kommunene. De fleste har nærmere 50-års historikk å vise til. Vedtar Stortinget lovforslaget, kan kommunene overta eiendomsmassen fra boligstiftelsene uten vederlag. Tidligere sivilombudsmann Arne Fliflet hevder at lovforslaget bryter med Grunnloven på flere områder.

Departementet skriver i proposisjonen at kommunene for fremtiden må prioritere boligforvaltning på lik linje med andre kommunale oppgaver og kanskje ikke fullt ut vil videreføre stiftelsens formål.

Rådgivende ingeniørers forening (RIF) har påvist et enormt vedlikeholdsetterslep på kommunale bygg, anslått til 160 milliarder kroner i fjor.

Finansbyråden i Bergen kommune anbefaler i høst at kommunen selger 30 kommunale leiligheter, og vil prioritere skolebygg og sykehjem foran boliger i et trangt budsjett.

God eiendomsforvaltning krever langsiktige økonomiske rammer tilpasset eiendomsforvaltningen, og med handlingsrom til verdibevarende vedlikehold. Sintef påpeker at rehabilitering er langt mer bærekraftig enn å rive og bygge nytt. Forsvarlig drift og jevnlig vedlikehold sikrer lang levetid på byggene, økonomisk bærekraft, og bidrar til god livskvalitet for de som bor i husene.

Kommunal overtagelse begrunnes i lovforslaget blant annet med at boligstiftelsene har mindre tilgang til støtteordninger enn tidligere. Bedre enn å rokke ved stiftelsesinstituttet er å lempe på Husbankens regler og åpne Enovas støtteordninger for boligstiftelsene.

Leietageren betaler sin husleie hver eneste måned. Huseieren får forutsigbar inntekt til å drifte og vedlikeholde eiendommene og i gitte situasjoner etablere nye boliger for vanskeligstilte.

Kontantstrømmen fra husleie gir handlingsrom.

God og bærekraftig boligforvaltning krever forutsigbare økonomiske ressurser. Kommunal boligforvaltning taper ofte budsjettkampen når kommunen skal finansiere andre gode formål som flere lærere og sykepleiere. Resultatet blir at boligmassen forfaller, med betydelig vedlikeholdsetterslep. Denne negative spiralen øker fremtidige kostnader.

Boligstiftelsene på sin side genererer ikke overskudd. Boligstiftelsene skal fastsette en husleie som sikrer god langsiktig eiendomsforvaltning. Dermed går husleien fra beboerne tilbake til boligene.

En del kommuner har skjerpet kriteriene for hvem som kan få kommunal bolig, dermed kan de selge fristilte boliger. Konsekvensen er at leietagere som hadde behov for slike boliger, må ut på det kommersielle markedet, ofte på dårligere vilkår.

Likevel arbeider KS for nedlegging av de kommunale boligstiftelsene på vegne av flere store kommuner.

Regjeringen uttalte i pressemeldingen ved lansering av lovforslaget:

«Norske kommuner skal få mulighet til å oppheve boligstiftelser de har opprettet. Det vil bedre kommunenes muligheter til å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet.»

Det er ikke troverdig at kommunene vil overta boligstiftelsene for å gi vanskeligstilte et bedre tilbud.

Alt tyder på at målet er å finne et grunnlag for å kunne realisere boligene og bruke verdiene til andre formål. Vi regner derfor med at gjennomføring av denne lovendringen vil vesentlig svekke bokvalitet, vedlikehold, ressursforvaltning og økonomi for boliger for vanskeligstilte.

Departementet må se etter andre virkemidler for å gi kommunene ressurser til økonomisk bærekraftig boligforvaltning enn å ekspropriere eiendomsmassen til kommunale boligstiftelser.

Alt tyder på at målet er å finne et grunnlag for å kunne realisere boligene og bruke verdiene til andre formål

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.