Ved NTNU, Institutt for marin teknikk (IMT) er det glede og entusiasme rundt samfunnets vilje til å satse på undervisning og forskning innen havnæringene. Samtidig er det i fagmiljøet ved instituttet betydelig skepsis og motstand mot Ocean Space Center (OSC), slik prosjektet i dag foreligger.

OSC er et forsknings- og undervisningssenter innen marin teknikk som skal bygges på Tyholt i Trondheim, med et totalbudsjett på cirka åtte milliarder kroner.

Byggestart var planlagt i høst, men regjeringen har i revidert statsbudsjett foreslått å utsette prosjektet. Revidert statsbudsjett vedtas i Stortinget 17. juni.

Pål Lader
Pål Lader

Hvordan kan dette henge sammen? Hvorfor er det motstand mot å få nye og flotte undervisningsbygg og laboratorier?

Det aller meste av ressursene i OSC-prosjektet skal brukes til å realisere de store, hydrodynamiske laboratoriene: sjøgangsbasseng og havbasseng (størrelsesorden 90 prosent, ifølge kvalitetssikringsrapporten KS2). Disse laboratoriene vil NTNU ha svært liten nytte av til utdanningsformål.

Slike store laboratorier er ressursmessig krevende å bruke. De er rigide og lite fleksible, og gjennomføringen av forsøkene må utelukkende gjøres av teknisk personale. Studentarbeider gjøres mer effektivt i mindre laboratorier, der studentene kan være aktive deltagere i forsøkene.

Mindre laboratorier gir en betydelig bedre pedagogisk effekt enn store laboratorier, og i tillegg er de billigere å bruke. Instituttet vårt har i dag flere slike mindre laboratorier som fungerer godt, og som brukes utstrakt i undervisningen. Disse undervisningslaboratoriene er i OSC-prosjektet planlagt revet, og nye laboratorier skal bygges.

De nye undervisningslaboratoriene kommer til å bli tilnærmet lik dagens laboratorier, og de representerer ingen nevneverdig forbedring i forhold til dagens fasiliteter.

Samfunnsnytten og gevinstrealiseringen i OSC-prosjektet når det gjelder undervisning og forskning ved NTNU, er derfor svært liten, og dette er en viktig grunn for skepsisen innen fagmiljøet ved instituttet.

Men spiller det noen rolle at det er motstand i fagmiljøet på NTNU? Er det ikke den kommersielle forskningen som er vesentligst i OSC?

Det er viktig å forstå at maksimalt 20 prosent av aktiviteten ved OSC skal være kommersiell. Dette reguleres av ESA, på grunn av statsstøtten i prosjektet. Det betyr at det er NTNU som vil være den største og viktigste brukeren av senteret, og at gevinstrealiseringen i stor grad må skje innen undervisning og forskning ved NTNU.

Dette står i sterk kontrast til det faktum at så lite som cirka ti prosent av prosjektets budsjett skal brukes på undervisningslaboratorier. Resten av midlene vil i praksis gå til å realisere de store, hydrodynamiske laboratoriene, som omtrent utelukkende vil bli brukt til kommersiell forskning.

At størstedelen av prosjektets midler går til en marginal del av aktiviteten ved OSC fremstår som uheldig med tanke på prosjektets totale samfunnsnytte.

Regjeringen ønsker nå, gjennom revidert nasjonalbudsjett, å utsette byggestart for OSC for å finne ut om prosjektet kan gjøres bedre og billigere. Det er klokt, og jeg vil oppfordre Stortinget til å stemme for regjeringens forslag. Jeg er ikke i tvil om at prosjektet kan gjøres både bedre og betydelig billigere.

Konklusjonen fra den første kvalitetssikringsrapporten (KS1, mai 2017) bør hentes frem igjen. Der slås det fast at renovering av eksisterende laboratorier vil være det mest samfunnsnyttige alternativet, og at kostnaden vil være cirka 40 prosent mindre enn nybygg. Et slikt grep vil også forbedre prosjektets bærekraftige profil betydelig.

Å rive fullt brukbare bygg, for så å bygge dem opp igjen med omtrent samme funksjonalitet, er hverken samfunnsnyttig eller bærekraftig.

(Innlegget ble skrevet før regjeringens beslutning om å fortsette byggingen av Ocean Space Centre ble annonsert mandag.)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.