Konkurransedirektør Lars Sørgards prisverdig provokative advarsel mot samarbeid om grønne løsninger er viktig nettopp fordi slikt samarbeid virker. I Norge og Europa har vidtrekkende «grønne klynger» fått støtte og albuerom. Kanskje uten nødvendig årvåkenhet mot konsentrasjon.

Sørgard peker på at samarbeid mellom bedrifter kan hemme nye, klimavennlige løsninger (kronikk i DN 30. juni).

En sammenligning kan være at vår tids giganter i en konsentrert it-sektor beskyldes for å undertrykke innovasjon på måter som koster verden mye.

Gunnar S. Eskeland
Gunnar S. Eskeland

To svarinnlegg 5. juli viser til at grønt samarbeid er viktig og nødvendig (Randi Lunnan fra Handelshøyskolen BI og Magnus S. Eide fra Grønt Skipsfartsprogram). De bruker gode eksempler fra transportsektoren på at samarbeid er avgjørende: Eide der sammenlignbare bedrifter – brukere av skip – sammen kan bestille nye skipsløsninger, Lunnan der bedrifter vertikalt i transportens verdikjeder må etablere samsvarende løsninger.

Så hvorfor må det advares mot samarbeid i det godes tjeneste?

Adam Smith tenkte godt og konspiratorisk om samarbeidstendensene i næringslivet, og påsto likefrem at samtaler mellom forretningsmenn i samme bransje alltid ender med hvordan de kan dempe konkurransen.

Smith så også at produktivt samarbeid og spesialisering avhenger av markedets størrelse. I en mindre by var det én nåleprodusent, mens produsentene i en større by var mer spesialiserte og leverte halvgjort arbeid seg imellom i en stafett frem til ferdige nåler.

Faren ligger i politisk samarbeid mellom de samarbeidende bedriftene og myndighetsapparatet

Observasjonene er videreutviklet i praksis og i forskning. Konkurransetilsyn ser på samarbeid horisontalt – for eksempel tilbydere eller brukere av transport – men også vertikalt i en leverandørkjede. Linjebaserte skip internasjonalt (containere, biler, kjemikalier) og norske dagligvarer og deres logistikk er ferske eksempler.

Faren i grønt samarbeid ligger ikke først og fremst i utviklingssamarbeid, som fremmes blant annet i forskningsprogrammer nasjonalt og europeisk.

Faren ligger heller i politisk samarbeid – gjerne kalt «regulatory capture» – mellom de samarbeidende bedriftene og myndighetsapparatet.

En viktig trussel i miljøarbeid er at innovasjonsarbeidet stopper opp. Samarbeidets løsninger skaper betydelige aktører og allianser. Disse vil – forståelig nok – forsøke å sikre salg, heller enn å trues av alternativer.

Myndighetenes støtte skifter fort vekt fra langtrekkende forskning til den mer kortsiktige «markedsstøtten». Både teori og empirisk forskning peker på det. En forklaring er hastverket selv, men en annen er de politiske kreftene: Potensielle fremtidsløsninger har ingen eller ressurssvake «eiere» og blir utkonkurrert i den politiske kampen.

I Norge er et eksempel at elbilene har fått sementere sin dominans mer enn denne klimaløsningens kvaliteter kan forsvare. Andre land har bilindustri som motvekt.

I Europa ser vi at svære vindmølleprodusenter tigger om – og får – fortsette å bygge. Lille Steffie Jobs, som drømmer frem fremtidens fotosyntese i verdens jenterom og garasjer, hun har ikke lange nok armer til å holde lobbykontorer i Oslo, Brussel og Washington, D.C. i sving.

Det er en viktig oppfatning at klimaproblemets teknologiske løsninger finnes og er langtrekkende nok. Alt som kreves er at de får albuerom og at barrierer brytes ned av salg og propaganda.

Riktigere er det nok at alt som ser ut som en løsning ustanselig bør tvinges til å bryne seg mot irriterende konkurranse fra uvelsignede og uforutsigbare utskudd og drømmere.

Vi har sett snuoperasjoner. Biobrensel som viser seg ikke så kjærlig mot kloden likevel, eller dieselbiler i Norge som etter velsignelsen i 2007, måtte dyppes i tjære, rulles i fjær, og kjeppjages ut av byen.

Snuoperasjoner bør dessverre ventes: Løsningenes allierte eiere skal nektes å føle seg trygge, selv om deres bønner og løfter og gaver er forlokkende.

En illustrasjon på faren er EUs taksonomi, som gir svar om hva som er bærekraftig. Vannkraft var en hårsbredd fra å stryke til eksamen. Taksonomien er lovende, men må unngå å bli statisk og politisk sementerende. Velsignede, rentbrennende fabrikkpiper må ikke få holde alternativene nede.

Vi trenger langtrekkende innovasjon. Kontinuerlig og disruptiv. Schumpeters kreative ødeleggelse fremhevet at innovatører belønnes blant andre ved å «stjele» profitt fra etablerte. De etablerte vil derfor trekke opp stigen om de kan.

Trusselen er ikke mindre ødeleggende når vi i vår tid bestiller en grønn omstilling.

For ordens skyld: Eskeland arbeider med forskningsrådsprosjekter i samarbeid med aktører blant annet i energi- og transportsektoren.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.