Norsk olje og gass forsvarer elektrifisering av norsk sokkel i DN 10. mars, og påpeker rett nok at man kan oppnå utslippskutt ved å fjerne utslippskilder i Norge. Enigheten vår slutter dessverre der.

La det først være sagt: Vi er for klimakutt i petroleumssektoren. Men når det endelige målet er å øke produksjon av olje og gass på en måte som er uforenelig med 1,5 gradersmålet og et stadig mindre klimabudsjett, blir elektrifisering med kraft fra land dyr og dårlig klimapolitikk. Det enkleste er ikke å forlenge oljealderen, men å la oljen ligge.

Norsk olje og gass ser også bort ifra at vi må elektrifisere resten av økonomien, og at vi er nødt til å gjøre dette på en måte som også er naturvennlig. Dersom den fornybare strømmen vår skal brukes til å elektrifisere oljesektoren i Norge, vil det vanskeliggjøre det grønne skiftet i resten av landet, med mindre planen til Norsk olje og gass er en storstilt utbygging av vind- og vannkraft, med tilhørende naturkonsekvenser.

Kort sagt: vi trenger den fornybare strømmen til å fase ut fossil energi i resten av økonomien og utvikle ny, grønn industri, ikke som påskudd for å produsere mer fossil energi.

  • Forlenget oljeproduksjon er et dårlig klimatiltak.

Ifølge forskning fra Cicero er det vanskelig å si hvor mye klimagasser som vil bli kuttet av elektrifiseringen. Men som det påpekes av Norsk olje og gass kan det under visse forutsetninger være grunnlag for at det kan ha en begrenset klimaeffekt.

Elektrifiseringen adresserer likevel bare utslipp fra selve produksjonen av olje, som totalt utgjør kun rundt to prosent av utslippene i et livsløpsperspektiv. De resterende 98 prosentene forblir, uansett hvilken kraft de er produsert med.

En «grønn» offensiv på norsk sokkel kan bli en grønn defensiv på land dnPlus

Når elektrifiseringen brukes som et salgsargument for mer olje- og gassvirksomhet, stadig lenger nord, og for nye subsidier til en næring som allerede har svært gunstige skattevilkår, vil vi altså bidra til å øke globale utslipp. Dette er godt dokumentert av forskning gjort av SSB.

  • Det er sløsing med strøm på bekostning av naturen.

Elektrifisering av sokkelen risikerer altså å sette petroleumsnæringen i en særstilling, hvor de omtrent kan få monopolisere tilgangen til våre fornybare kraftressurser på bekostning av resten av økonomien.

NVE-direktør Kjetil Lund ropte nylig varsko om konsekvensene dette kan ha. I tillegg til petroleumssektoren må også alle båter, busser, biler og industri, bli utslippsfrie, og tilgangen på elektrisitet vil være avgjørende for samtlige.

Innlegg: Strøm til sokkelen er ineffektiv klimapolitikk – og kan vere ei bestilling på tusenvis av nye vindmøller

NVE har anslått at dersom vi i tillegg til dette skal gi landstrøm til sokkelen, vil det kreve over dobbelt så mye landbasert vindkraft som i dag. Det siste året har for alvor vist oss at produksjon av det er alt annet enn konfliktfritt, og at det kan ha store kostnader for den umistelige naturen vår.

Alternativet er knapphet på strøm. Det kan bli et stort problem for alle andre næringer i Norge, som er avhengige av å få nok strøm til å gjennomføre en nødvendig elektrifisering. NVE viser til at industribedrifter i Nord-Norge kan få ekstrakostnader på titalls millioner. Dette kan i verste fall sette industriarbeidsplasser i fare og flytte dem til land med høyere utslipp enn Norge.

  • Vi trenger en styrt og rettferdig omstilling.

Vi er ikke mot klimakutt innen petroleumsindustrien. Det haster å kutte utslippene i alle sektorer. Når vi likevel går mot planene om elektrifisering med strøm fra land er det nettopp fordi vi mener det er grunnleggende feil at man skal bruke våre felles ressurser til å finansiere kutt i den mest betalingsdyktige næringen i Norge, på bekostning av natur og grønn omstilling i resten av økonomien.

Innlegg: Å bytte fra gass til strøm gir klimaeffekt

Verden har allerede funnet mer olje, kull og gass enn det er plass til i det begrensede klimabudsjettet vi har. Dersom vi i stedet for å gi landstrøm til sokkelen, satser på energieffektivitet, omlegging i transportsektoren og en utfasing av olje- og gassbransjen, kan vi ha nok kraft til gode klimaløsninger samtidig som vi skåner naturen for en massiv kraftutbygging. Vi må også satse på å bygge opp alternative fornybare energikilder som havvind, som også kan gi utslippskutt til eksisterende oljeplattformer.

En styrt og rettferdig omstilling vekk fra olje og gass er en del av det grønne skiftet. Å kaste bort den dyrebare kraften vår på en næring som må fases ut for å nå klimamålene, vil bare gjøre omstillingen vanskeligere og dyrere.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.