Arbeidarpartiet vil halvere auken i CO2-avgift på drivstoff fram mot 2030. Kommentator Bård Bjerkholt skriv i DN 22. mars at CO2-avgifta uansett ikkje er den som betyr noko for elektrifisering av bilparken. Han meiner fossilbilistane er pålagt så mange andre avgifter at drivstoffprisen ikkje er avgjerande for å velje elbil.

Eg veit ikkje kva faggrunnlag Bjerkholt har for denne konklusjonen, utover si eiga magekjensle. Men vår beste faglege vurdering, basert på modellar frå SSB og Miljødirektoratet, er at den foreslåtte auken i CO2-avgift på drivstoff fram mot 2030 vil bidra med ein reduksjon av klimagassutsleppa frå vegtrafikken på nærare 3,5 millionar tonn CO2-ekvivalentar.

Regjeringa sitt mål om 45 prosent kutt i ikkje-kvotepliktig sektor betyr eit kutt på 16,6 millionar tonn samla, så i dette biletet er forureinar betalar-prinsippet for drivstoff slett ikkje uvesentleg.

Når det er sagt, er eg i likskap med Bjerkholt ikkje så veldig uroa for utskiftinga av personbilparken. Elbilfordelar vil sørge for det. Men det er ikkje berre personbilar som fyller drivstoff. Det gjer også næringstransporten. Den står for heile 60 prosent av samla utslepp frå vegtrafikken fram mot 2030, og det grøne skiftet er knapt i gang når det gjeld landets mange varebilar, lastebilar og trailerar. Det trengst kraftig drahjelp i åra framover dersom små og store transportfirma skal satse på biogass, hydrogen og batteri – i staden for diesel.

Dersom vi mistar krafta i eit så viktig verktøy som CO2-avgifta i denne sektoren, blir det krevjande å nå klimamåla og omstille landtransporten i Noreg.

Auka CO2-avgift er eit av fleire bidrag til å få til overgangen til grøn tungtransport, saman med støtte frå Enova, krav i offentlege innkjøp og andre tiltak som regjeringa foreslår. Vil vil også sørgje for at meirprovenyet frå auka miljøavgifter vil bli betalt tilbake gjennom kutt i andre skattar og avgifter.

Sentralt for å ha ein truverdig, føreseieleg og kostnadseffektiv klimapolitikk er likevel at CO2-avgifta får verke som ho skal på tvers av alle sektorar.

Kravet om unntak frå full CO2-avgift gjer vegen lengre til målet om å halvere utsleppa frå transport innan 2030. Det burde både Arbeidarpartiet og DNs kommentator ta innover seg.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.