DN-kommentator Bård Bjerkholt har kommentert mitt forslag til endringer i konkurranseloven, som nylig ble sendt på høring («Kunsten å reversere egen politikk», DN 11. oktober). Han mener det er grunn til å tro at klager i fusjonssaker vil havne på politikernes bord dersom Konkurranseklagenemnda avvikles. Det er imidlertid ikke den løsningen jeg skisserer i høringsnotatet.

I høringen ber jeg om innspill til hvordan vi kan gjøre saksgangen i konkurransesaker enda bedre og mer effektiv enn hva som er tilfellet i dag. Jeg ber spesielt om høringsinstansenes syn på om dagens klageordning i konkurransesaker skal opprettholdes, eller om Konkurranseklagenemnda skal avvikles.

Iselin Nybø
Iselin Nybø

Å gjenintrodusere departementet som klageinstans, er etter mitt syn en dårlig løsning.

Tvert imot peker jeg på at behandling i domstolene kan være best egnet også for fusjonssaker, fordi domstolsbehandling oppfyller behovet for en, formelt og reelt, politisk uavhengig overprøvelse av Konkurransetilsynets vedtak i slike saker.

Konkurranseklagenemnda gjør et godt arbeid. Men historien fra 2017 og frem til i dag, viser at det er ganske få saker som kommer til behandling i nemnda.

Samtidig pågår det en utvikling i de alminnelige domstolene, som i større grad åpnes for ulike former for spesialisering. Det er nytt siden etableringen av Konkurranseklagenemnda i 2017.

Konkurranseklagenemnda er en særordning for konkurransesaker. Jeg vil tro DN deler min oppfatning av at fordelene ved en særordning må være større enn ulempene for at den skal kunne la seg forsvare – inkludert ulempen ved å opprettholde en nemnd med veldig få saker de siste årene.

Det betyr ikke at det ikke kan være gode grunner til å opprettholde Konkurranseklagenemnda, til tross for få saker. Effektivitet og kvalitet i saksbehandlingen kan være vektige grunner. Derfor har jeg bedt interesserte parter om deres syn på hvordan saksgangen bør være i fremtiden.

Å få alle argumentene på bordet er min plikt og mitt ønske.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.