Koronaviruset setter hele næringslivet på en kraftprøve. Lønnskostnader er for mange virksomheter den største utgiftsposten. Som et tiltak for å redusere kostnadsbasen og møte arbeidsbortfall, er det derfor mange bedrifter som i disse dager vurderer permitteringer og nedbemanninger.

Det er forståelig.

Vi vil likevel løfte frem muligheten for å avtale midlertidig kollektiv lønnsreduksjon som et virkningsfullt alternativ til permitteringer og nedbemanninger i den krisen næringslivet nå står overfor.

Det er særlig to grunner til at lønnsreduksjon bør vurderes som et reelt alternativ til permitteringer og nedbemanninger.

  • Tiltaket er solidarisk og økonomisk mer skånsomt enn utvelgelse av enkeltpersoner til permittering eller nedbemanning. For det andre er det i
  • Ikke alle bedrifter kan redusere antall ansatte uten samtidig å risikere driftsstans.

Både permittering og nedbemanning rammer enkeltpersoner hardt. I begge tilfeller er det folketrygdlovens dagpengesystem som slår inn: Den ansatte har ikke rett til å få dekket mer enn 62,4 prosent av sitt lønnstap opp til seks G (grunnbeløpet i folketrygden). I praksis betyr dette at ansatte kun får utbetalt i overkant av 370.000 kroner.

Dette rammer mange arbeidstagere hardt.

Ved midlertidig kollektiv lønnsreduksjon fordeles derimot den økonomiske byrden mellom alle ansatte, fremfor at kun noen ansatte rammes. Midlertidig lønnsreduksjon kan av denne grunn ses på som det beste av flere onder i den vanskelige situasjonen norske bedrifter befinner seg i.

Det er heller ikke alle bedrifter som kan redusere antall ansatte uten samtidig å risikere driftsstans. Det finnes bedrifter som til enhver tid har behov for en minimumsbemanning for å kunne opprettholde drift. Mange bedrifter vil derfor kunne befinne seg i en situasjon hvor inntektene stuper og det er behov for å redusere kostnader, men hvor det samtidig ikke er praktisk mulig å gjennomføre permitteringer eller nedbemanninger.

For slike bedrifter vil midlertidig lønnsreduksjon kunne være tiltaket som utgjør forskjellen på fortsatt drift og konkurs. Det siste alternativet er ingen tjent med.

Lønnsreduksjon forutsetter enighet med de ansatte. I praksis ser vi at dette løses gjennom dialog og avtale med de tillitsvalgte. Gulating lagmannsrett slo i 2018 fast at prinsippet om likebehandling veier tungt i totalvurderingen av om en lønnsreduksjon er saklig. Hvis det foreligger enighet med tillitsvalgte, og det kun er enkeltpersoner som motsetter seg frivillig lønnsreduksjon, skal det med andre ord mye til for at en domstol vil sette enigheten til side ved å kjenne endringen ugyldig i en konkret tvist med den ansatte.

For ikke tariffbundne virksomheter og virksomheter uten tillitsvalgte er det mulig å velge representanter for de ansatte som skal representere de ansatte i dialog med arbeidsgiver i dette spørsmålet.

Hvor høy lønnsreduksjonen bør være, må vurderes konkret i den enkelte bedrift.

Midlertidig lønnsreduksjon er et drastisk og inngripende virkemiddel. Det må kun vurderes hvor det foreligger et prekært behov for å redusere bedriftens kostnader. Koronautbruddet i Norge kan imidlertid utløse et slikt behov hos mange virksomheter.

Under oljekrisen i perioden fra 2014 til 2017 så vi at en rekke bedrifter gjennom enighet med de ansatte gjennomførte midlertidig lønnsreduksjon i størrelsesorden fra fem til 20 prosent. Vår erfaring er at det er en forutsetning for å oppnå en avtale med de tillitsvalgte at lønnsreduksjonen omfatter alle ansatte – også ledelsen.

Kutt i lønn vil imidlertid ramme ansatte med lave inntekter hardere enn høytlønnede.

At ledelsen og ansatte med høy lønn tar en forholdsmessig større andel av reduksjonen enn ansatte med lavere inntekt, vil derfor være et viktig bidrag for å få ansatte til å stille seg bak en avtale om midlertidig reduksjon av lønn.

Alle parter er tjent med virkemidler som kan bidra til å sikre arbeidsplasser i det som er en ekstraordinær situasjon for arbeidslivet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.