Koronaviruset medfører store økonomiske konsekvenser for mange arbeidstagere og selvstendig næringsdrivende. Heldigvis har staten trådt til med ulike støtteordninger til mange berørte. Få er imidlertid klar over at ansatte etter fylte 67 år ikke har rett til dagpenger om man blir permittert eller oppsagt. Heller ikke selvstendig næringsdrivende får i disse tider kompensasjon for tapt inntekt dersom de har passert 67 år.

Begrunnelsen er at mange allerede ved fylte 67 år mottar alderspensjon og at det vil kunne oppfattes støtende om man i tillegg skal motta stønad i form av dagpenger, eller kompensasjon for tapt inntekt. Dessuten mener staten at en aldersgrense på 67 år er nødvendig for å hindre spekulasjon og omgåelse av regelverket.

Man frykter at pensjonister kan finne på å registrere seg som arbeidssøkende og på den måten motta dagpenger og samtidig opptjene ytterligere pensjonsrettigheter i en lengre periode. Aldersgrensen for mottak av dagpenger ble for øvrig innført i 1998, hvor den alminnelige «bedriftsinterne» aldersgrensen var 67 år. I 2015 ble den såkalte øvre aldersgrensen for arbeidstagere i norsk arbeidsliv hevet fra 70 til 72 år, samtidig som den «bedriftsinterne» grensen ble hevet til 70 år.

Myndighetene «glemte» imidlertid samtidig å heve aldersgrensene for dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger og nå reglene om kompensasjon til selvstendig næringsdrivende. I tillegg «glemte» de at pensjonsreformen i 2011 medførte at pensjon i dag er en opptjent rettighet som kan tas ut fleksibelt mellom 62-75 år, og at alderspensjonen ikke lenger er en stønad som skal kompensere for bortfall av inntekt.

Myndighetene oppfordrer til at flere skal stå lenger i arbeid, men sørger nå for at mange arbeidstagere og selvstendig næringsdrivende over 67 år, for eksempel frisører og tannleger, tvinges ut av arbeidslivet langt tidligere enn ønsket. Dette fremstår som et paradoks når samfunnet trenger arbeidskraft og den alminnelige aldersgrensen er hevet til 72 år. Deltagelse i arbeidslivet handler om så mye mer enn økonomi. Det å være verdsatt, være en del av et kollegialt fellesskap, å kunne bruke sine evner og kompetanse – gir livskvalitet og bedre helse. I tillegg må det ikke undervurderes at en heving eller oppheving av aldersgrensene for dagpenger, sykepenger og kompensasjon til selvstendig næringsdrivende, vil sende et viktig og positivt signal til alle eldre arbeidstagere om at de verdsettes og har en viktig rolle i vårt samfunn, også i godt voksen alder.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.