I kjølvannet av Black Life Matters kampanjen har vi i løpet av den siste tiden fått høre flere historier i mediene om et diskriminerende arbeidsliv som utelukker folk med en annen opprinnelse enn etnisk norsk.

Det er en lite bærekraftig og fremtidsrettet bedriftsstrategi.

Oxford Research har, blant annet gjennom rapporten «Mangfold, innovasjon og verdiskaping i Agder», sett på hvilken betydning innvandring og økt mangfold i det private næringsliv kan ha for verdiskaping. Vi har funnet at mangfold kan bidra til innovasjon og vekst, og at strategisk tenkning rundt mangfold styrker bedrifters konkurransekraft. Sannsynligheten for innovasjon i en bedrift er større der ulike praksiser, fagkunnskap og kultur møtes. Bedrifter med variasjon blant ansatte og ledelse på kjønn, kulturbakgrunn og etnisitet, har større sannsynlighet for å utkonkurrere andre bedrifter både på lønnsomhet og verdiskaping. Våre funn viser imidlertid at det er få bedrifter som har en aktiv strategi for hvordan mangfoldet i arbeidsmarkedet best kan utnyttes.

Mangfold i arbeidslivet viser til en sammensetning av mennesker med ulike bakgrunner, erfaringer og forutsetninger, relatert til kjønn, sosial og nasjonal bakgrunn, seksuell orientering, fysisk og mental kapasitet, så vel som religion. Studier utført av McKinsey, presentert i rapporten «Delivering through diversity», viser at det er sammenheng mellom mangfold og lønnsomhet, både når det gjelder kjønn og etnisitet. Rapporten viser videre at det er sammenheng mellom et mer mangfoldig lederteam og økonomisk utbytte, men at det kreves tiltak og strategier for å lykkes med dette.

Oxford Research har sett nærmere på hvordan ledelsen i et utvalg bedrifter bruker mangfold for økt verdiskaping og innovasjon. Bedriftene har til felles at de har ansatte med utenlandsk bakgrunn, og de bekrefter at dette bidrar positivt på ulike måter. Ansatte med utenlandsk bakgrunn bidrar til bedriftens effektivitet, arbeidsmoral og trivsel, samt til økt forståelse av verden der ute. Når folk med ulike bakgrunner settes sammen, finner man nye måter å løse oppgaver på. Denne typen nyskapning er viktig for kompetanseintensive bedrifter, så vel som i bedrifter som etterspør arbeidskraft uten høyere utdannelse. Med på kjøpet har i tillegg arbeidere med utenlandsk bakgrunn egne personlige og profesjonelle nettverk, og de har ofte erfaring fra å arbeide i flerkulturelle og mangfoldige arbeidsmiljø.

Selv om bedriftene vi har snakket med verdsetter mangfold, varierer det hvorvidt de tenker strategisk rundt dette. Enkelte bedrifter inkluderer det som en del av bedriftsstrategien og ser egne ansatte med utenlandsk opprinnelse som en av nøklene til å nå ut i ulike markeder med produkter og tjenester. De aller fleste bedriftene har derimot en mer passiv tilnærming. Mangfold blir gjerne synonymt med en samling av ansatte med ulike bakgrunner, altså et registerfenomen uten strategisk verdi.

Mange bedrifter har utelukkende ledere med norske erfaringer. Flere av bedriftene synes også å velge det trygge og etablerte i rekrutteringsprosesser. Mangfoldsstrategier handler om å vende en uutnyttet ressurs til konkurransekraft. Dette krever en bevisst satsing fra ledelsens side, noe som også kan få følger for organisasjonskulturen i virksomheten.

Våre funn indikerer at det ligger et stort uforløst innovasjonspotensial i næringslivet knyttet til mangfold. For å få ut potensialet som innvandrere representerer, mener vi det er viktig at oppmerksomheten blir flyttet vekk fra ideer om at ansatte skal tenke likt. Det er ulikhetene som skaper fordelene, og her er det mer å hente for norske bedrifter.

En stadig større del av norske bedrifters inntekter kommer fra internasjonale markeder. For å konkurrere på disse markedene, må man ha nettverk og førstehånds kunnskap om de land man eksporterer til. Andre lands preferanser om tjeneste- og produktløsninger, språk og markedskultur er nettopp en kompetanse som utenlandske arbeidere ofte besitter.

Våre funn peker på at det trengs økt vekt på hvordan det mangfoldet som innvandrere representerer kan brukes strategisk i bedrifter. Vi mener at forskningen – som praksisen – må se utover det å ha en policy eller ønske om å inkludere folk med ulike bakgrunner, og mot konkrete strategier og tiltak for hvordan bedrifter best kan benytte seg av de fordelene som mangfold representerer for innovasjon og verdiskaping. Strategisk tenkning rundt mangfold og inkludering er ikke bare en moralsk forpliktelse for bedrifter – det er også en nødvendighet for at norske bedrifter skal være konkurransedyktig på fremtidens internasjonale markeder.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.