I et av de mest dramatiske øyeblikkene i historiene om Harry Potter, faller Magidepartementet i hendene på tilhengerne av Lord Voldemort. Det mange ikke vet, er at også Norge har et magidepartement, med det mer prosaiske navnet Utenriksdepartementet (UD). UD har om lag fem ganger så mange ansatte som Finansdepartementet, som mange tenker på som departementet-over-alle-departementer. Det forvalter mer enn 40 milliarder kroner, hvorav størstedelen utgjøres av bistandsbudsjettet.

Det kan absolutt være behov for litt magi når man skal styre norsk utviklingspolitikk. Ifølge regjeringens budsjettforslag for 2019 er det overordnede målet å redusere fattigdom, mens man på UDs hjemmeside kan lese at «Bærekraftsmålene og 2030-agendaen danner plattform for utviklingspolitikken.» Bærekraftsmål nr. 1 er riktignok å utrydde alle former for fattigdom, men de fleste andre målene har i beste fall og varierende grad en indirekte effekt på dette, som heller ikke har spesiell status.

De 17 målene, som dekker det meste mellom himmel og jord, kommer på toppen av fem såkalte tematiske prioriteringer: Helse; utdannelse; næringsutvikling, landbruk og fornybar energi; klima, miljø og hav; samt humanitær bistand. I tillegg er menneskerettigheter, kvinners rettigheter og likestilling, klima og miljø og antikorrupsjon tverrgående hensyn. Disse skal som hovedregel gjøre seg gjeldende i alle tiltak og programmer. Endelig finnes det særskilte prioriteringer.

Bærekraftsmålene skal oppnås i alle land og det er alles oppdrag. I praksis har de rike landene fremdeles et spesielt ansvar, ikke bare ved å bidra til finansieringen av tiltak i fattige land, men også ved sørge for at både deres egen og internasjonal politikk drar i rett retning. Da kunne kanskje UD likeså godt overta ansvaret for all politikkutforming her til lands?

Vi umagiske gomper klarer oss neppe med ett forvaltningsorgan. Alt henger sammen med alt, men vi har likevel en rekke departementer med tilliggende underorganer fordi det finnes både fordeler ved å skille mellom fag og politikk og spesialiseringsgevinster ved å fokusere. Det nåværende opplegget for utviklingspolitikken er en forvaltningsmessig raritet. «Kunnskapssenteret» for norsk utviklingspolitikk, Norad, er marginalisert. Utenrikspolitiske hensyn dominerer.

I fjor nedsatte regjeringen et utvalg som til slutt presenterte to forslag til reform av bistandsforvaltningen. Det ene innebar mer delegering av oppgaver til Norad. Det andre, den såkalte integrerte modellen, ville medføre at Norad gikk inn i UD, som da i enda større grad ville blitt et superdepartement for utenriks- og utviklingspolitikk.

I bistandsmiljøet var det store forventninger til at KrFs inntreden i regjeringen ville føre til at man landet på den første løsningen. Det er en utbredt oppfatning at den vil kunne motvirke forvitringen av utviklingspolitisk kompetanse som en har sett i årene feltet har ligget under UD og forhåpentlig også gi mer beskyttelse mot overstyring av faglige avgjørelser av utenrikspolitiske hensyn.

Fredag 10. mai kom nyheten om at den delegerte løsningen er valgt. Det gjenstår imidlertid å hamre ut detaljene i ansvars- og oppgavefordelingen og antagelig gjemmer Voldemort seg der, som DNs kommentator er inne på 14. mai. UD skal ha ansvar for den strategiske innretningen av bistandsmidlene og for styringsdokumenter som handlings- og opptrappingsplaner. I tillegg skal departementet representere Norge på internasjonale arenaer og i styrende organer for multilaterale organisasjoner og fond, som utgjør en stadig viktigere del av bistanden. Det er klart at mulighetene for sterk politisk styring fortsatt er til stede, noe som har vært regjeringens ønske helt fra starten. Da kan vi fremdeles forvente prestisjeprosjekter som er markedsføring av Norge forkledd som bistand.

De av oss som ønsker mer rom for fagligheten, enten i et eget departement eller i et mer uavhengig «Norad,» gjør klokt i å betrakte valget av den delegerte løsningen som kun en midlertidig seier. Bistandsbudsjettet er for fristende til at politikere som ønsker å profilere seg som humanitære magikere gir det fra seg uten kamp.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.