Hannah Gitmark fra Tankesmien Agenda mener i innlegg i DN 8. september at bruk av private leverandører innen helse og velferd og barnehager mangler et faglig grunnlag. Hun peker blant annet på markedssvikt, dårlig bestillerkompetanse hos det offentlige og at pasienter har manglende forutsetning for å vurdere kvaliteten på en tjeneste. Hun har viktige poenger, men glemmer at det dreier seg om tjenester folk har krav på.

Når staten eller kommunene mangler kompetanse eller tilgjengelige tilbud, inngår de avtaler med private aktører. Om de ikke gjør det, er det overveiende risiko for at svake grupper i samfunnet ikke får helt nødvendig hjelp, eller at man ikke får nok barnehageplasser

Felles for alle disse tjenestene er at det er stat og kommunene som setter alle kravene; hvilke pasienter og brukere private skal bistå, hva som skal leveres, lønns- og arbeidsbetingelser, kravene til kompetanse og faglig forsvarlighet fundert på omfattende lovverk og forskrifter, og det økonomiske driftsgrunnlaget til leverandørene (hva de skal få betalt for det de utfører). Det føres også kontroll og tilsyn med tjenestene.

Stat og kommune sitter med enda en fordel: De har, eller bør i alle fall ha, oversikt over hva tjenesten koster å produsere selv dersom de går ut markedet. Slik sitter de med stor forhandlingsmakt. Kan de produsere tjenesten selv til en lavere kostnad og med minst like god kvalitet, er det ikke noen gode grunner til å kjøpe tjenesten fra private.

Velferdstjenesteutvalget påpekte at vi vet for lite om kvaliteten, i både det offentlige og private, opp mot ressursene vi putter inn. De ga anbefalinger om å styrke dette arbeidet. Dessverre er ikke dette tatt nevneverdig tak i politisk.

Kvalitetsindikatorer og annet systematisk kvalitetsarbeid vil øke kunnskapen om tjenestene, også må det være åpenhet om resultatene, slik læring og forbedring kan gjøres, og at resultatene er tilgjengelig for alle.

Folk bør vite om sykehjemmet, hjemmetjenesten eller andre områder i kommunen leverer god kvalitet eller ikke. Her har barnehagesektoren kommet lenger. Utdanningsdirektoratet offentliggjør hvert år foreldre og foresattes mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og lignende.

Det aller viktigste er at folk får et godt tilbud. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.