Oljeservice-nestor og investor Berge Gerdt Larsen er frikjent av Gulating Lagmannsrett i det som omtales som Norges mest omfattende økonomiske straffesak.

"Det foreligger en langt mer enn bare oppkonstruert eller teoretisk tvil, og flertallet tør ikke se bort i fra at den forklaringen som tiltalte har gitt for lagmannsretten og bevissituasjonen sett i lys av denne, er korrekt", heter det i dommen.

Det var først under lagmannsretten behandling Larsens versjon kom frem. Larsen har ikke tidligere gitt politiforklaringer eller forklart seg i tingretten.

Larsen var tiltalt for økonomisk utroskap, skatteunndragelser og for å ha gitt uriktige eller ufullstendige opplysinger om sin formue.  Mot slutten av rettssaken la aktor ned påstand om at Larsen måtte dømmes til fem års fengsel, hvorav 2,5 år kunne gjløres betinget med en prøvetid på to år, og en bot på tre millioner kroner.

Videre mente påtalemyndigheten at Larsen måtte tåle inndragning av 28.298.751 kroner, samt at han skulle dekke saksomkostninger på tre millioner kroner. Slik ble det altså ikke.

Mener aktor blander

Dommen - som er på 61 sider - er ikke enstemmig. En av lagdommerne tok dissens for alle postene i tiltalen, mens en av meddommerne mente Larsen skulle dømmes for den delen av tiltalen som omhandlet utroskap knyttet til salg av en million DNO-aksjer.

Aktor argumenterte i retten for at Larsen var hadde langt større eierandeler i selskapene enn det han oppga. Her kom rettens flertall til at aktor har blandet mellom en eiers formelle styring og en sterk leders eller gründers beslutningsutøvelse. Retten avviste at Larsens makt var et uttrykk for at de øvrige aksjonærene i realiteten var stråmenn.

"Han (Larsen, red. anm) opptrer på mange måter "som om han eide selskapet" - men dette fører ikke til at hans formelle eierposisjon endres", heter det.

Siden Larsen ble frikjent for utroskap knyttet til salg av DNO-aksjer, konkluderer retten med at det heller ikke er bevist at det er skjedd en skatteunndragelse knyttet til det samme.

Begge anket

Larsen er en av pionerene i norsk olje- og gassindustri, først som toppsjef i Odfjell Drilling, siden som sjef for egen virksomhet.

I Bergen tingrett ble han for to år siden dømt til fengsel i fem år, hvorav halvparten var betinget, for å ha skjult en utenlandsformue på rundt 700 millioner kroner ved hjelp av stråmenn, begått økonomisk utroskap og grovt skattesvik.

Begge parter anket tingrettsdommen. Larsen når det gjaldt bevisvurderingen i skyldsspørsmålet, og påtalemyndigheten anket fordi Larsen hadde blitt frikjent for en av posten i tiltalen.

Ikke bevist

Gulating Lagmannsrett mener at det ikke er bevist utenfor rimelig tvil at det har foregått økonomisk utroskap knyttet til selskapet Independent Oil Tools (IOT), fremgår det av dommen.

Når det gjelder tiltalen post 1b, salg av én million DNO-aksjer, mener flertallet av lagmannsrettens dommere at det foreligger rimelig tvil om selve gjerningsinnholdet og at Larsen derfor må frifinnes for denne delen av tiltalen.

Statsadvokat Jan-Inge Raanes har sammen med statsadvokat Elisabeth Deinboll og politiadvokat Kari Bjørkhaug Trones ført saken mot Larsen.

Raanes var like etter klokken 14 på vei inn i et møte for å gå gjennom dommen og ønsket ikke å gi noen kommentar til DN før han har fått lest domspremissene.

Tilstrekkelige opplysninger

I tillegg til beskyldninger om økonomisk utroskap og unndragelse av formue, mente aktor at Berge Gerdt Larsen hadde gitt ufullstendige opplysninger om sine utenlandsaksjer i selvangivelser for årene 1997 til 2007. Dette var ikke retten enig i. Retten påpeker at kravet er at opplysningen som gis skal være tilstrekkelige for at skattemyndighetene kan stille spørsmål eller be om ytterligere opplysninger.

"For årene 1997-2002 er det felles at det i realiteten for disse inntektsårene i selvangivelsen er opplyst om de aksjer tiltalte eide i utenlandske selskaper, antall og pålydende", heter det i dommen. Dommerne kommer dermed til at Larsen hadde gitt tilstrekkelige opplysninger.

For årene 2003-2007 mener retten at opplysningen som ble gitt enten var tilstrekkelige eller at tiltalte subjektivt sett har oppfylt opplysingsplikten og at han derfor ikke kan dømmes for skatteunndragelse.

Løser opp struktur

Sentralt i saken står et nettverk av selskaper med base på Jersey og De britiske jomfruøyene, selskaper påtalemyndigheten mener Larsen kontrollerer via stråmenn.

De siste årene er aktiviteten i selskapene gradvis skalert ned. Store verdier er betalt ut til aksjonærene, deriblant Larsen. Selskapene har direkte og indirekte eierandeler i en rekke selskaper i olje- og gassindustrien internasjonalt. Årsaken til nedbyggingen er skadevirkninger av etterforskningen, ifølge Larsen.

I et intervju med DN i før sommeren påpekte han problemer med finansiering av prosjekter og tillit hos utenlandske investorer som følge av saken.

– Det har vært vanskelig for meg og mine å drive forretninger siden februar 2006 på grunn av denne rettssaken, sa Larsen til Dagens Næringsliv i juni.

Larsen ville da vente til etter rettssaken med å gi ytterligere kommentarer.

51 millioner dollar, eller over 400 millioner kroner, er de siste årene betalt ut fra selskapene. Over 20 millioner dollar er betalt ut siden tingrettsdommen høsten 2013.

Strides om utbyttene

Millionbeløpene er betalt ut til Berge Gerdt Larsen og aksjonærer som påtalemyndigheten mener er stråmenn for Larsen. Nesten alle aksjonærene er nære utenlandske samarbeidspartnere av Larsen gjennom en årrekke, med unntak av en amerikansk studievenninne.

– Utbyttene er fasiten på hvem som hadde eierinteressene. Det viser at Berge Gerdt Larsen ikke eier mer enn sin registrerte eier­andel i de utenlandske selskapene. Hovedproblemet i denne saken ser ut til å være at Skatteetaten senest i mai 2004 låste seg til en virkelighetsoppfatning om at Berge Gerdt Larsen eide to sentrale utenlandske selskaper fullt ut. 12 års etterforskning og 200.000 dokumentsider senere viker de ikke en millimeter fra den virkelighetsoppfatningen. Vi mener det demonstrerer en ekstrem grad av tunnelsyn og manglende vilje til å ta inn over seg de realiteter som fremtrer, sa Anders Brosveet, som leder Larsens forsvarerteam.

Påtalemyndigheten var av en helt annen oppfatning, og pekte på at utbyttene først startet etter at Larsen ble klar over at han ble etterforsket.

Larsen har tidligere varslet store erstatningskrav mot staten og har nedsatt sin granskning av myndighetenes opptreden i denne og andre saker.

Bakgrunn: Gransker granskerne

Det er 11 år siden politiet i Bergen startet etterforskningen av Larsen etter anmeldelse fra skattemyndighetene.

Les også: Bekymret for raske nedbemanninger

Oljefondet shopper i San Francisco

Oljefunn for Røkkes oljeselskap

Norge på sparebluss, men veksten overrasker  

Se DN spesial: Oljekrisen. Er den over?

Alt om oljemessen ONS 2016

Følg markedet med DN Investor

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.