Riksrevisjonen er Stortingets vaktbikkje og skal kontrollere at fellesskapets midler blir forvaltet slik de folkevalgte har bestemt. Nå er vaktbikkjen selv blitt tatt i feil.

23. februar 2018 lyste Riksrevisjonen ut vikariater for ekspedisjonssjefer i to avdelinger. 29.000 kroner ble brukt på annonsering, og 17 stykker søkte på stillingene. Så ble ansettelsesprosessen stanset av riksrevisor Per-Kristian Foss 12. april.

Grunnen var at lovverket ikke gir mulighet til slike midlertidige ansettelser etter en lovendring i fjor sommer. To ekspedisjonssjefer gikk av høsten 2017, og Riksrevisjonen ønsket to vikarer inntil behovet for ny ledelse var avklart. Revisjonsråd Jens Gunvaldsen var kjent med lovendringen, men prosessen ble likevel igangsatt.

– Saken har vært en belastning for dem som søkte på stillingene og for Riksrevisjonens medarbeidere. Det er all grunn til å forvente at vi har alt i orden i vår organisasjon. Riksrevisjonen finner feil hos andre, vi skal tilstrebe å ikke gjøre feil selv, og alle skal kunne ha full tillit til at ledelsen overholder lover og regler og sikrer at vi har en forsvarlig saksbehandling, sier riksrevisor Foss til DN.

Toppbyråkrat får skylden

DN har fått tilgang til en redegjørelse fra Foss på Riksrevisjonens intranett, der revisjonsråd Gunvaldsen får skylden for tabben. Revisjonsråden er den øverste administrative posisjonen i institusjonen.

«Revisjonsråden har påtatt seg det fulle og hele ansvaret for at saken har vært feil håndtert. I møte i toppledergruppen i dag, der også lederne av tjenestemannsorganisasjonene var til stede, understreket revisjonsråden at han har fått informasjon om endringene i loven, men likevel tatt risikoen for at det kunne tilsettes i vikariatene,» skrev Foss i redegjørelsen 18. april.

Det står videre at Gunvaldsen erkjenner at han har gjort feilvurderinger, beklager konsekvensene for de involverte og understreker at det «er hans skyld alene at saken er blitt håndtert på en feil måte».

Revisjonsråd Jens Gunvaldsen har tatt ansvar for saken.
Revisjonsråd Jens Gunvaldsen har tatt ansvar for saken. (Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix)

Burde sett problemet før

Riksrevisor Foss utdyper hva som gikk galt:

– Revisjonsråden erkjenner at han hadde fått informasjon om de nye bestemmelsene, som innebærer at han på et tidligere tidspunkt skulle skjønt at prosessen med midlertidige ansettelser ikke skulle vært igangsatt, sier han.

Han understreker samtidig at han selv har det overordnede ansvaret.

– Til syvende og sist har jeg som riksrevisor det fulle ansvaret. Jeg er tilfreds med at prosessen ble stoppet og nå håndteres i samsvar med de nye lovbestemmelsene, sier han.

Slettet melding

I meldingen DN har fått tilgang til på Forum, som intranettet heter, kommer det også frem at revisjonsråd Gunvaldsen beklager ordlyden i en annen melding på intranettet om saken.

Meldingen, som nå er slettet, lød slik:

«Fra min side vil jeg sterkt beklage at vi ikke har klart å holde oss oppdatert på de viktige endringene i loven, og at vi ikke har klart å lede og organisere arbeidet på en slik måte at vi tidsnok har oppdaget og adressert problemet».

– Ordlyden i meldingen kan gi inntrykk av at feilen lå andre steder i organisasjonen. Det kom ikke godt nok frem at revisjonsråden hadde fått informasjon som gjorde at han burde ha stanset ansettelsesprosessen tidligere, sier Foss.

Får saken noen konsekvenser for revisjonsråden?

– Jeg har full tillit til revisjonsråden. Han har overfor meg tatt ansvar og umiddelbart forbedret ansettelsesprosessene, sier riksrevisoren.

Riksrevisjonen har gått gjennom bruken av midlertidige stillinger og vikariater etter saken, forteller Foss. Det har også vært en gjennomgåelse av interne rutiner for å sikre at man senere fanger opp lovendringer som påvirker revisjonens virksomhet.

DN har vært i kontakt med samtlige tillitsvalgte i Riksrevisjonen om saken, men de ønsker ikke å uttale seg. Riksrevisjonens kommunikasjonsavdeling opplyser at Gunvaldsen er innforstått med uttalelsene fra Foss og stiller seg bak dem.(Vilkår)

Ni av fjorten i ledelsen er kvinner
Irene Rummelhoff sin ledergruppe består av ni kvinner og fem menn, mens det i konsernledelsen kun sitter tre kvinner.
01:22
Publisert: